-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti Çıkmış Sorular - Aöf İlahiyat

Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti, Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti çıkmış sorular, Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti pdf indir, Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti ders notları, Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti ünite özetleri, Aöf ilahiyat Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti

 Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti, Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti çıkmış sorular, Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti pdf indir, Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti ders notları, Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti ünite özetleri, Aöf ilahiyat Aöf İslam Kurumları ve Medeniyeti

AÖF İLAHİYAT 1. SINIF

(İslam Kurumları ve Medeniyeti)

2021 VİZE (İLH1009) (10 11 12 NİSAN)

01 - ) Osmanlı sultanlarının halife olmaları kiminle başlar?

CEVAP : ----> YAVUZ SULTAN SELİM 

02 - ) Aşağıdakilerden hangisi medeniyet tanımı içinde yer almaz? CEVAP : ----> MEDENİYET YÜKSEK UMUMİ BİLGİ ANLAMINA GELİR

03 - ) Aşağıdakilerden hangisi Ehlü’l-Hal’ ve’l-Akd ile halife seçilmiştir ? CEVAP : ----> HZ. ÖMER

 04 - ) Arâü’l-Medineti’l-Fâdıla adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir ? CEVAP : ----> FÂRÂBΠ

05 - ) Aşağıdakilerden hangisi kültür kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir? CEVAP : ----> KOŞMAK 

06 - ) Müslümanların ilk halifesi olarak görev alan kişi aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> HZ. EBUBEKİR 

07 - ) İslam’ın doğuş yıllarında Türkleri aşağıdaki hangi Türk devleti temsil etmekteydi ? CEVAP : ----> GÖKTÜRKLER 

08 - ) “ Medeniyet “ kavramının tanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? CEVAP : ----> MEDENİYET , İNSANIN MADDİ VE MANEVİ ESERLERİNİN BÜTÜNÜDÜR 

09 - ) Halife sözcüğünün terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : ----> HZ PEYGAMBERİN VEKİL SIFATI İLE MÜSLÜMANLARIN DEVLET BAŞKANI 

10 - ) Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir? CEVAP : ----> İÇGÜDÜSEL VE KALITIM SONUCU KAZANILMIŞ DEĞERLER BÜTÜNÜ OLMASI 

11 - ) XV ve XVI. yüzyıllara “ Türk asrı “ denilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir ? CEVAP : ----> OSMANLI İLİM ADAMLARININ YAKALADIKLARI BAŞARI 

12 - ) Aşağıdakilerden hangisi Arap yarımadasının önemli ticaret merkezlerinden biri değildir ? CEVAP : ----> KURTUBA 

13 - ) Hılfü’l Fudul adıyla gerçekleştirilen toplantıların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? CEVAP : ----> HAKSIZLIKLARI ÖNLEMEK 

14 - ) Yukarıdaki paragrafta halifelik ile ilgili görüşleri verilen padişah aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> II. ABDÜLHAMİD 

15 - ) Kültür ve medeniyet kavramları arasındaki farklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? CEVAP : ----> İKTİSADÎ , DİNİ , HUKUKÎ , AHLAKÎ VB. FİKİRLER KÜLTÜRÜ OLUŞTURUR 

16 - ) Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler devrinde kurulan başlıca ilim merkezlerinden biri değildir ? CEVAP : ----> BUHARA

17 - ) Kültür ve medeniyet kavramları arasındaki farklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? CEVAP : ----> MEDENİYET USUL VE AKIL VASITALARI İLE ORTAYA ÇIKAR 

18 - ) Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> İBN HALDUN

19 - ) " Kültürü, bir halkın yaşama tarzıdır." şeklinde tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? CEVAP : ----> C. WİSSTER 

20 - ) Kültür kavramının tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? CEVAP : ----> KÜLTÜR BİR TOPLUMDA YAŞAYAN İNSANLARIN BÜTÜN ÖĞRENDİKLERİ VE PAYLAŞTIKLARI ŞEYDİR 

21 - ) İslam medeniyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? İSLAM MEDENİYETİNİN OLUŞUMUNDA BATILI BİLİM ADAMLARININ BÜYÜK ROLÜ OLMUŞTUR 

22 - ) İslam’ın doğuş yıllarında Türkleri aşağıdaki hangi Türk devleti temsil etmekteydi ? CEVAP : ----> GÖKTÜRKLER İSLAM MEDENİYETİNİN OLUŞUMUNDA BATILI BİLİM ADAMLARININ BÜYÜK ROLÜ OLMUŞTUR

 23 - ) Aşağıdakilerden hangisi İslam bilimi , felsefesi ve kültürünün Batı’ya geçiş yollarından biri değildir ? CEVAP : ----> ŞAM BEYTÜ’L-HİKME’Sİ 

24 - ) Selçuklularda devletin mâli ve idari işlerini teftiş etmekle görevli divan aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> DİVÂN-I İŞRAF 

25 - ) Aşağıdakilerden hangisi Arapçada “ A.d.l.” kökünden gelen Adalet kelimesinin anlamlarından biridir? CEVAP : ----> DENK KILMAK 

26 - ) Osmanlılarda çok önemli acil veya fevkalade haller dolayısıyla ya da padişahın isteği ile kurulan divan hangisidir? CEVAP : ----> AYAK DİVANI 

27 - ) Şehir hayatının insana sunduğu her türlü birikimi , düzey ve fırsatları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> MEDENİYET 

28 - ) Hz. Peygamberin evrensel insan hakları beyannamesi olarak nitelenebilecek beyannamesi aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> VEDA HUTBESİ 

29 - ) İslam medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir ya da tarif edilebilir özünü oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> TEVHİD 

30 - ) Ait olduğu toplumun pek çok yönünü ,diğer kültür unsurlarından çok daha fazla etkilemiş ve ona temel karakterini kazandırmış olan manevi kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> DİN 

31 - ) Kültür ve medeniyetleri temel karakterlerini kazandıran şey aşağıdakilerden hangisidir ?

CEVAP : ----> İÇERDİKLERİ KÜLTÜR UNSURLARI VE BUNLARIN KÜLTÜR MUHTEVASINDA Kİ YERİ ÖNEMİ VE BİRBİRİYLE OLAN İLİŞKİLERİ

AÖF İLAHİYAT 1. SINIF(İslam Kurumları ve Medeniyetleri)

2021 VİZE (İLH1009) (10 11 12 NİSAN)

32 - ) Semerkant’ta imal edilmeye başlanan kâğıdın daha sonra tüm islam dünyasına yayılması aşağıdaki hangi olaydan sonra olmuştur ?

CEVAP : ----> TALAS SAVAŞI 

33 - ) İlk Emevi halifesi Muaviye b. Ebi Süfyan zamanında (661-680) “ Divânu’l-Atâ “ ile yetinilmeyip divan sayıları artırılmış ve görev alanları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre , belli aralıklarla nüfus sayımlarını yapmakla görevli olan divan aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> DİVÂNU’L-CÜND 

34 - ) Medeniyetin doğuşuna etki eden faktörlerden coğrafi çevreyle ilgili olarak göçebe ve yerleşik halk kültürlerini büyük çapta coğrafyanın eseri olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> MONTESQİUEU 

35 - ) Medeniyet tarihinde “ Hâce-i Sânî “ olarak kabul edilen ve X. Yüzyılın ilk yarısında Türkistan’da yetişmiş bir düşünür olan Fârâbi hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez ? CEVAP : ----> İLİMDE EN ÖNEMLİ VE ORİJİNAL ESERİ “ATEBETÜ’L-HAKÂYIK“ TİR 

36 - ) Aşağıdakilerden hangisi Hint kültür ve medeniyetini anlatan ve mukayeseli dinler tarihine öncülük yapmış olan büyük Türk bilgini ve araştırmacısı Birûni'nin eserlerinden biri değildir? CEVAP : ----> TARİHU'L- YEMİNİ

37 - ) “ Müslüman Türkler , fetihleri esnasında isteselerdi Hıristiyanlığı tamamen yok edebilirlerdi. Fakat mensubu bulundukları din , buna müsaade etmez. “ diyerek Osmanlı hoşgörüsünü itiraf eden Batılı araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> BROCKELMANN 

38 - ) Osmanlılar döneminde divan-ı hümâyûn , meşihat makamı ( şeyülislamlık ) ihtisâb ve ahilik gibi teşkilâtların bulunması İslam medeniyetinde aşağıdakikonulardan hangisinin üzerinde özellikle durulduğunu göstermektedir ? CEVAP : ----> İNSAN HAKLARI 

39 - ). . . . . . . . . . .. ilişkinin . . . . . . . .. . . . ilişkiden farklı , haberli oluş ve birlikte mensup oluş yani âidiyet duygusunun bulunmasıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar ? CEVAP : ----> SOSYAL – FİZİKİ 

40 - ) İslam ülkelerinde büyük önem kazanmış sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş olan dini ve hukuki kurum aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> VAKIF

41 - ) 1073-1077 yılları arasında Bağdat'ta yazılan ve Abbasi halifesi Muktedi Billaha sunulan Divanü Lügati’t -Türk adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? CEVAP : ----> KAŞGARLI MAHMUT 

42 - ) – Müslüman Arap tıbbının Batıdaki otoritesi ilk olarak Kitabu’l-Hâvîs’i ile olmuştur – Büyük bir İslâm tabibi olup iki yüz yirmiden fazla eseri vardır – el-Hâvî adlı eseri defalarca Avrupa dillerine tercüme edilmiştir Yukarıdaki özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> RÂZΠ

43 - ) Osmanlı Devleti'nde elçi kabulü dolayısıyla yapılan divanlara …… adı verilir, özellikle yabancı elçilere karşı bir imaj gösterisi amacı taşıdığı için daha da gösterişli olur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? CEVAP : ----> GALABE DİVANI 

44 - ) Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam'da adaletin önemini vurgulamaktadır? CEVAP : ----> "ŞÜPHESİZ Kİ ALLAH, SİZE ADALETİ, İYİLİK YAPMAYI VE AKRABAYA YARDIM ETMEYİ EMREDER. HAYASIZLIĞI, FENALIĞI VE HADDİ AŞMAYI YASAKLAR" (NAHL 16/ 90) 

45 - ) " .............. Müslümanların birlerini öldüreceği bir iç savaşı göze almadı İntikam siyaseti gitmemesi kendisinden sonra halife Şura'nın seçmesi kendisi ve ailesi için hazineden bağlanması karşılığında Muaviye ile anlaşarak halifelikten çekildi böyle iktidar mücadelesi sona ermiş ve birlik sağlanmıştır. Bu sebeple Bu yıla " birlik yılı" adı verildi (41/ 661) " Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? CEVAP : ----> HZ. HASAN 

46 - ) Evrimci bir yaklaşımla oluşturulmuş biyolojik evrimin kültüre uygulanmasını ifade eden, bu teoriye göre medeniyet vahşet devirlerinden günümüze kadar sürekli bir ilerleme gösteren, insan kültürünün eseridir yukarıda açıklaması yapılan teori aşağıdakilerden hangisidir? CEVAP : ----> GELİŞME 

47 - ) Bağdat'ta faaliyet gösteren beytü'l-hikme'de tercüme faaliyetleri sürdürülmüştür bu faaliyetlerden biri de İlim adamlarının bir kitap üzerinde Çalışırken o kitabın en az 3 nüshasını gözden geçirerek nüsha karşılaştırmaları yapmalarıdır. Bu faaliyeti yapan heyetinin başkanlığnıı aşağıdakilerden hangisi üstlenmiştir ? CEVAP : ----> HÜSEYİN B. İSHAK

48 - ) İslam’ın gerek Kur’ân , gerekse Hz. Peygamber’in hadisleri vasıtasıyla herkese karşı aynı şekil ve şartlarda uygulanmasını istediği , önemli bir prensip ve hatta bir ibadet gibi telakki ettiği, insanların özellikle sosyal yaşantılarında güvene dayalı sağlam ilişki ve medenî gelişmelerin devamını sağlayacak olan unsur aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> ADALET 

49 - )I. İnsanın sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılarlar II. Bir kültürün temelini ve özünü oluştururlar III. İnsanın eliyle yapmış olduğu ürünlerdir Manevi kültür unsurları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur ? CEVAP : ----> I VE II 

50- ) Bazı devlet görevlilerinin halka karşı sergiledikleri haksızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan ve günümüz hukuk anlayışına göre İstinaf mahkemesi veya Adalet Bakanlığı gibi terimlerin karşılığı olarak kullanabileceğimiz terim aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> MEZALİM

51- ) Osmanlı sultanları içinde , dönemindeki dünya konjonktürü ve iç karşıklıklar sonucu , halifeliğe en fazla önem veren , onu Osmanlı Devleti’ni kurtaracak yegâne dinî ve siyasî unsur olarak gören padişahtır. O daha saltanatının başında ilan edilen Kanûn-i Esâsî’ye , “ Padişah hazretleri , halife olarak İslâm dininin koruyucusu ve bütün Osmanlı vatandaşlarının hükümdarıdır “ maddesini koydurmuştur .

“ Kültür , bir milletin dini , ahlâkî , hukukî , aklî , bediî , lisanî , iktisadî , fenni , hayatlarının aklî bir bütünüdür. “ tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir ? CEVAP : ----> ZİYA GÖKALP 

52- ) İnsan-eşya ilişkisinin nasıl olması gerektiği hakkında temel ilkeler sunmuştur. Eşya kendisine değil kendi eşyaya egemen olacaktır. Bu medeniyet serüveninde insana hem yeryüzünde Allah’ın hükümranlığının önüne hiçbir hükümranı geçirmeme sorumluluğu hem de yeryüzünün imar edilmesi görevi verilmiştir ? Yukarıdaki parçada temel hedefleri belirtilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir ? CEVAP : ----> İSLAM MEDENİYETİ

Yorum Gönder

Yorum Gönder