-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Örgüt Kuramı - 2021 Çıkmış Vize Soruları

Aöf Örgüt Kuramı, Aöf Örgüt Kuramı çıkmış vize soruları, Aöf Örgüt Kuramı Vize pdf indir, Örgüt Kuramı Ders Kitabı Pdf, Örgüt Kuramı ders özetleri Aofsoru

Aöf Örgüt Kuramı

Çıkmış Vize Soruları

Aöf Örgüt Kuramı, Aöf Örgüt Kuramı çıkmış vize soruları, Aöf Örgüt Kuramı Vize pdf indir, Örgüt Kuramı Ders Kitabı Pdf, Örgüt Kuramı ders özetleri Aofsoru

 

64 sorudan oluşan 2021 Örgüt Kuramı çıkmış soruları sizlerle paylaşıyorum. Kitap açıp çalışmaya vakti olmayanlar için çok güzel bir kaynak. Soru ve cevap şeklinde paylaşılmıştır..

 

1-)örgüt kapanma oranında yaş bağımlılığı kapsamında olan ve genç ögrütlerin içsel süreçlerini ve çevreleriyle olan ilişkilerini yaşlı örgüt olmalarından kaynaklanan sıkıntılar olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Yenilik sıkıntısı

 

2-)örgüt alt birimlerin arasında dolaylı karşılıklı bağılmılığın olduğu ve çeşitli müşterilerin birbirine bağlandığı örgütsel teknoloji türünü aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : aracı teknoloji

 

3-)aşağıdakilerden hangisi taylor’un bilimsel yönetim ilkelerinden biri değildir ?

Cevap : Çalışanlar bilimsel yöntemleri uygulamadıklarında işten çıkarılmalıdır.

 

4-) işletmenin belli dönemlerde faaliyetlerini yürütmede hep birlikte benimsedikleri yönetim felsefesi veya örgütlenme biçimlerine ne ad verilir ?

Cevap : yönetim modası

 

5-) örgütsel ekoloji kuramına göre aşağıdakilerden hangisi büyük örgütlerin kapanma olasılıklarının daha düşük olmasının nedenlerinden biri değildir ?

Cevap : ölçek ekonomisinden yararlanma

 

6-) Otomobil üreticisi bir firmanın tekerlek montajından önce aksları monte etmek zorunda olması aşağıdaki teknoloji türlerin

Cevap : bağlı teknoloji

 

7-) doktor , avukat ve mühendislerin mesleki bilgilerinden kaynaklanan özerklikleri , aşağıdakilerden hangisine dayalı kaynak kontrol

Cevap : sahiplik ilişkisine

 

8-) aşağıdakilerden hangisi mekanik örgüt yapısının özelliklerinden biri değildir ?

Cevap : yüksek düzeyde uzmanlaşmaya sahip olması

 

9-) örgütlerde farklı çıkarlara sahip iç ve dış çevresel aktörlerin birbirine karşın bağımlılık oluşturma, örgütün kararlarını kendi lehinde sonuçlar üretecek yeteneğine ne ad verilir ?

Cevap : güç

 

10-) örgüt kuramı alanının doğuşu ve gelişiminde çeşitlenmeye birlikte bütünleştirme çabalarının artması kaçıncı evrede incelenmektedir ?

Cevap : 4. Evre

 

11-) bir örgüt biçiminin sosyal çevrenin doğal bir unsuru gibi görünmesi ve bu biçime sahip örgütlerin varlığının sorgulanmasına ne ad verilir ?

Cevap : Kanıksanmışlık

 

12-) örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak veya tam olarak uymak yerine koşulların gerektirdiği davranışları gerçekleştiriyor gibi yapmasına ne ad verilir ?

Cevap : ayrı tutma

 

13-) aşağıdakilerden hangisi temel olarak örgütlerde etkinliğin ve verimliliğin nasıl artırılabileceğine odaklanan çalışmaların yürütüldü biridir ?

Cevap : fayol

 

14-) temel ve uzun dönemli hedefleri belirleme , hedefleri ulaştıracak hareket şeklini benimseme ve gerekli kaynakları tahsis etmeye ne ad verilir ?

Cevap : strateji

 

15-) örgütteki yönetici veya destek faaliyetlerinde çalışan sayısının diğer çalışanların sayısına oranına ne ad verilir ?

Cevap : idari yoğunluk

 

16-) bir örgüt yaşlandıkça çevresiyle uyumunu kaybetmesi ve buna bağlı olarak hayatta kalma olasılığının azalmasına ne ad verilir ?

Cevap : yaşlılık sıkıntısı

 

17-) bilginin doğası , kapsamı ve kaynağı ile ilgili felsefi disipline ne ad verilir ?

Cevap : epistemoloji

 

18-) bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : örgütsel yoğunluk

 

19-) bir biçime sahip örgütlerden en fazla kaç tanesinin var olabileceğini anlatan kavrama ne ad verilir ?

Cevap : taşıma kapasitesi

 

20-)örgütün pazara sunduğu ürün yada hizmet çeşitlerini arttırmasına ne ad verilir ?

Cevap : çeşitlendirme

 

21-) yöneticilerin karar almada popüler yaklaşımlarından çok bilimsel araştırma bulgularını temel almalarını öneren yaklaşıma ne ad verilir ?

Cevap : kanıtlara dayalı yaklaşım

 

22-) kaynak bağımlılığı kuramının temel kavramlarından biri olan ve örgütlerin yaşabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları istikrarlı bir şekilde temin edebilime olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : kaynaklar

 

23-) aşağıdakilerden hangisi örgütü oluşturan boyutlardan biri değildir ?

Cevap : yoğunluk

 

24-) Aşağıdakilerden hangisi kaynak bağımlılığı kuramının gelişmesine katkıda bulunan araştırmacılardan biri değildir ?

Cevap : Walter Powell

 

25-) sosyal ilişkilerde , bir aktörün eylemini / faaliyetini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi sonucu ortaya çıkan kav aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : bağımlılık

 

26) bir şirketin ürünlerine olan talep gözlenen farklılaşma durumunun örnek olarak gösterilebildiği ve örgütsel ekoloji çevresel değişimler olarak sınıflandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : damgalama

 

27-) aşağıdakilerden hangisi örgütsel sosyal konumlarının ve sosyal konumlar arasındaki ilişkilerin bu konumları işgal eden bireylerin kişisel özellik ve ilişkilerinden bağımsız olarak açıkça belirlenme ve tanımlanan derecesini ifade eder ?

Cevap :biçimselleşme

 

28-) örgüt kuramları alanındaki örgüt çevre tartışmalarının temelindeki ikilem aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : aktör - yapı ikilemi

 

29-) pazarda hareketli ve yenilikçi olma merkezi stratejiye ne ad verilir ?

Cevap : arayışçı strateji

 

30-) -------- ; işletmeyi , daha farklı koşullara sahip başka ilişki ağlarının içine girerek belirli bağımlılık ilişkilerinin getireceği potansiyel tehlikelerden koruyabilmektedir .

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar ?

Cevap : çeşitlendirme

 

31-) aston grubu’na göre en önemli koşul bağımlılık etmeni aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : büyüklük

 

32-) örgütlerin , kendilerini olumsuz yönde etkileyebilecek toplumsal kesimlerin liderlerini örgütün bir parçası haline getirecek o toplumsal kesimin tutum ve davranışlarını kontrol etmeye çalışmasına ne ad verilir ?

Cevap : kooptasyon

 

33-) insandan bağımsız bir gerçek olmadığını insan yeni gerçek olarak kabul ederse onun gerçek olduğunu varsayan yaklaşıma ne ad verilir ?

Cevap : nominalizm

 

34-) kaynak bağımlılığı kuramı kapsamında , bir sosyal aktör olarak örgüt tarafından algılanan yorumlanan ve sonuçta yeniden inşa edilen çevreye ne ad verilir?

Cevap : algılanan çevre

 

35-) örgütlerin ana yapısal özelliklerinin bu örgütlerin ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini taşımasına ne ad verilir?

Cevap : damgalama

 

36-) kaynak bağımlılığı kuramının temel çevresini oluşturan eser aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : örgütlerin dışsal denetimi

 

37-) aşağıdakilerden hangisi araştırma niyeti açısından yalnızca bilimci pozisyonda yer alan örgüt kuramlarından biridir ?

Cevap : örgüt ekoloji kuramı

 

38-) temel ve uzun dönemli hedefleri belirleme , hedefleri ulaştıracak hareket şekillerini benimseme ve gerekli kaynakları tahsis etmeye ne ad verilir ?

Cevap :strateji

 

39-) aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapının boyutlarından biri değildir ?

Cevap : profesyonelleşme

 

 

40-) bir örgütün kapanma olasılığı şekillendiren etmenlerden biri olan ve örgütün ne ölçüde farklı kaynaklardan yararlandığına karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap: yoğunluk bağımlılığı

 

41-) belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan belli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimine ne ad verilir ?

Cevap : tabaka

 

42-) bir araştırmanın bulgulara ulaşmak için üzerinde çalıştığı en temel birime ne ad verilir ?

Cevap : naliz birimi

 

43-) aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranış alanının yoğunlaştığı konulardan biri değildir ?

Cevap : meşrutiyet

 

44-) içerisindeki malzemelerin bir iş istasyonundan diğerine hareket etmek yerine sınırlı insan müdahalesi ile işlemler arasında sürekli aktığı yüksek düzeyde otomasyona karşılık gelen üretim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : aracı teknoloji

 

45-) örgüt varlıklarını nasıl sürdükleri sorusuna cevap arayan örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : kaynak bağımlılığı kuramı

 

46-) Aşağıdakilerden hangisi “ sınırlı rasyonellik “ ve “ yeterince tatminkarlık “ kavramlarını geliştirmiştir ?

Cevap : Herbert A. Simon

 

 

47-) örgütsel alt birimllerin arasında dolaylı karışıklı bağımlılığın olduğu ve çeşitli müşterilerin birbirine bağlandığı örgütsel teknoloji türü aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : aracı teknoloji

 

48-) sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin , bilimsel araştırmaların tasarım uygulama ve bulguları yorumlama aşamalarında araştırma sonuçlarından yararlanacak kesimlerin de görüşlerine başvurmalarını öneren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Katılımcı Akademisyenlik

 

49-) aşağıdakilerden hangisi yapısal durağanlık bağlamında ele alınan ana yapısal özelliklerden biri değildir ?

Cevap : örgütlerin performans çıktıları

 

50-) örgütleri farklı ve değişen çıkar ve tercihlere sahip kişilerin ya da grupların bir araya geldiği ve bir mübadele ilişkisi içinde oldukları yapı veya kurgu olarak ifade eden bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : politik

 

51-) kaynak bağımlılığı kuramının temel kavramlarından biri olan ve örgütlerin yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları istikrarlı bir şekilde temin edebilme durumu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : kaynaklar

 

52-) aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapının boyutlarından biri değildir ?

Cevap : profesyonelleşme

 

53-) kaynak bağımlılığı kuramının temel çevresini oluşturan eser aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : örgütlerin dışsal denetimi

 

54-) çok sayıda örgüt tarafından yeterince uzun süre paylaşılan ana yapısal özelliklere ne ad verilir ?

Cevap : Örgütsel Biçim

 

55-) Kaynak bağımlılığı kuramına göre aşağıdakilerden hangisi örgütsel bağımlılıkların yapısını değiştirmeye yönelik stratejilerden biri değildir ?

Cevap : Büyüme

 

56-) örgütlerin hayatta kalmak için gereksinim duydukları kaynakları temin ettikleri ortama ne ad verilir ?

Cevap : kesim

 

57-) örgütteki düzenlenmiş ilişkiler bütününe en ad verilir ?

Cevap : örgütsel yapı

 

58-) kaynak bağımlılığı kuramı kapsamında bir sosyal aktör olarak örgüt tarafından algılanan korumlanan ve sonuçta yeniden inşa edilen çevreye ne ad verilir ?

Cevap : algılanan çevre

 

59-) insandan bağımsız bir gerçekliğin var ve insanın ancak bu gerçekliği keşfedebileceğini ama değiştiremeyeceğini varsayan yaklaşıma ne ad verilir ?

Cevap : pozitivizm

 

60-) üretim teknolojilerini karmaşık düzeylerine göre ve tarihsel gelişimlerine uygun olarak birim teknoloji kitlesel üretim olarak sınıflandıran kişi kimdir ?

Cevap : Joan Woodward

 

61-) aşağıdakilerden hangisi iri taneli değişime örnek olarak gösterilebilir ?

Cevap : yasal değişimler

 

62-) örgütsel ekoloji kuramında bir örgüt biçiminin ne ölçüde bilinir olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Bilişsel meşruiyet

 

63-) Genelci örgütler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Cevap : kesim genişliği dar olan örgütlerdir.

 

64-) Bir sektördeki rakiplerin birbirlerinden haberdar olma durumuna ne ad verilir ?

Cevap : İç ilişkililik

 

Yorum Gönder

Yorum Gönder