-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Özel Vergi Hukuku 2021 Çıkmış Vize Soruları

 Aöf Özel Vergi Hukuku çıkmış vize soruları, Aöf Özel Vergi Hukuku ders kitabı pdf indir, Aöf Özel Vergi Hukuku çalışma notları, Aöf Özel Vergi Hukuku ders özetleri, Aöf Özel Vergi Hukuku ünite özetleri

Aöf Özel Vergi Hukuku çıkmış vize soruları, Aöf Özel Vergi Hukuku ders kitabı pdf indir, Aöf Özel Vergi Hukuku çalışma notları, Aöf Özel Vergi Hukuku ders özetleri, Aöf Özel Vergi Hukuku ünite özetleri

ÖZEL VERGİ HUKUKU 2021 BAHAR DÖNEMİ VİZE

1-Banka ve sigorta muameleleri vergisinin genel oranı ?

15

2-Özel iletişim vergisi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Gelir vergisinden mahsup edilemez

3-KDV göre imalatçılar tarafından yapıları ihraç kaydıyla teslimlerde ihracatçılardan tahsil edilmeyen KDV vergi dairesince tecil ve malın teslim tarihini takip eden ayın başından itibaren kaç ay içerisinde ihrac edilmesi hailinde terkin edilecektir?

3 Ay

4-KDV de matraha dahil edilmez?

Faturada Gösterilmeyen ıskontolar

5-Adi ortaklıklarda ÖTV tarhiyatının muhatabı?

***Herhangi bir ortak müteselsilen

6-Bina vergisinde hesaplanan vergi değerinin her yıl arttırılmasında esas alınan ölçü?

Yeniden değerleme oranı

7-Gazate için uygulanan KDV kaçtır?

%1

8-Vergi değeri 200,000 olan konutun emlak vergisinden istisna olan miktarı kaç tl dir?

50

9-Komisyoncular vasıtasıyla veya komisyon suretiyle yapılan satışlarda KDV ne zaman doğar?

Alıcıya Teslim

10-Vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV indirilebilecek kalemler arasındadır?

Gelir ve kurumlar vergisi kanuna göre kazancın tespitinde indirimi

11-Bina vergisi matrahının hesaplanmasında alınan ölçü?

Vergi Değeri

12-Hazine ve Maliye bakanlığının tevkifat'a tabi tutulmasını öngördüğü başlıca hizmetler arasında yer almaz?

Eğitsel destek hiz.

13-Genel ve özel servet vergisi ile ifadelerden hangisi yanlıştır?

Emlak vergisi özel servet vergisi niteliğindedir.

14-Özel tüketim vergisinde uygulanan istisnalardan biri değildir?

Taşımacılık istisnası

15-KDV oranı ile ilgili hangisi yanlıştır?

Kanunda KDV’nin vergiye tabi her bir işlem için %10 olarak belirlenmiştir.

16-KDV kanunda yer alan sosyal amaç taşıyan istisnalardan biridir?

Tecili taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna ilişkin hizmetler

17-Binanın vergisinin azaltılmasında hangisi binanın değerini azaltır?

Binanın Yaşı

18-KDV hangi yıldan itibaren AB de resmi olarak kabul edilmiştir?

1954

19-Aşağıdaki taşıtlardan hangisi ÖTV ye tabi değildir?

Traktör

20-Bina vergisinde bir inşaatın sürekli bir amaç için kullanılmaya elverişli olması anlamına gelen terim ?

Sabit İnşaat

21-KDV n,n başlıca özellikleri ile hangisi yanlıştır?

KDV çifte vergilendirmeye yol açmaktadır

22-KD’ nin ilk kez uygulanmaya başladığı ülke?

Fransa

23- Arazi vergisinin oranı büyükşehir belediyelerinde yer alan araziler için……………………….?

2

24-ÖTV de vergi matrahı bazı mallar için…………………………………………….esasa dayalıdır?

Spesifik

25-Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ihracatı teşvik etmek amacıyla KDV de ihracat istisnası kapsamında yer alır?

Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler

26-X ülkesinden TC gelen Z kişisi mal aldıktan sonra ülkesine dönecektir. Ülkesine götüreceği mallardan tahsil edilen KDV gümrükten çıkarken fatura ibraz ederek iade istenmektedir………?

TC de ikamet etmeyen kişi olması gerekmektedir

27-KDV kanununda sayılan kanuni mükelleflerden biri değildir?

Mal ve hizmet ihraç edenler

28- Gümrük vergisi ile ilgili hangisi yanlıştır?

Türkiye’de gerçekleşme

29-Türkiyede KDV ye geçilmesinin nedenlerinden biri değildir?

İhracatı Önlemek

30-Mart 2020 yılına ilişkin özel iletişim vergisinin beyan edilmesi gereken en son tarih?

15 Nisan

31-Mayıs 2020 yılına ait KDV nin ödenmesi gereken son tarih?

26 Haziran

32-Gümrük vergisi ile ilgili hangisi yanlıştır?

Gümrük vergisinin mükellefi gümrüğe beyanda bulunan kişidir.

33-KDv nin konusuna giren diğer teslim ve hizmetlerden değildir?

Şans Oyunlarının

34-Emlak vergisinin yönetimi ve gelirleri hangi yıl çıkartılan kanunla belediyelere bırakılmıştır?

1985

35-KDV nin ödenmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?

Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda bu mallara ilişkin KDV 15 gün içinde

36-Banka ve sigorta muameleleri vergisinin genel oranı kaçtır?

15

37-Kanuni merkezi iş merkezi ve ikametgahı TC de olmayanların uluslar arası yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinde KDV?

**Taşımacılık faaliyetlerinden alınan bedelin TC deki parkura isabet eden kısmıdır.

38- A E M S ve T bir binaya mülkiyet şeklinde maliklerdir. A nın payı 1/8 M 1/4 ?

Bina vergisinde müteselsilen sorumlulukla mükelleftir.

39-Hangisi KDV nin bu vergiye geçilmesinde etkili olan olumlu özelliklerden biri değildir?

Uyum maliyetlerinin düşük olması

40- Özel iletişim vergisi ilk kez eğitime katkı payı olarak ne zaman alınmaya başlanmıştır?

1999

41-İstanbul’da binaya sahip olan Atakan Aslı lehine intifa hakkı vermiştir. Aslı ise Kerem’e kiralamıştır?

Aslı

42-Gümrük vergisine tabi olmayan bir malın ithalatında sigorta ve navlun bedelleri dahil CIF değeri tespit edilemiyorsa KDV matrahı için hangisi tarafından tespit edilen değer esas alınır?

Gümrük İdaresi

43-Bina vergisinde bir inşaatın sürekli bir amaç için kullanılmaya elverişli olması anlamına gelen terim?

Sabit İnşaat

44-TC de 1999 yılından itibaren uygulanan KDV türü?

Tüketim tipi

45-

I.Nakliyat vergisi

II.Spor toto vergisi

III.Özel iletişim vergisi

Hangisi veya hangileri KDV uygulanmaya başlamasıyla yürürlükten kaldırılan vergilerdendir?

I veII

46-Emlak vergisi ile hangisi yanlıştır?

Subjektif nitelikte

47-Bina vergisi ile hangisi yanlıştır?

İnşaatı devam eden binalar için de bina vergisi ödenmelidir.

48-KDV açısından söz konusu olan istisnadan vazgeçerek mükellef olanlar …………………….yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar.

3 Yıl

49- Gümrük vergisine tabi malların ithalatında KDV hangisinde doğar

Malın ülkeye giriş tarihi

50-Bina vergisinde sürekli olarak uygulanan vergi kolaylığı?

Boşşşşş

51-………………………………mülkiyet devri yapılmaksızın malın alıcı adayı durumunda olan kimseye verilmesi ya da gönderilmesini ifade etmektedir?

Konsinye satış

52-Ticari sinai zirai ve mesleki faaliyet çerçevesinde yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV tabi tutulabilmesi için faaliyetin gerçekleşme yerine ilişkin koşul?

TC de gerçekleşme

53-Vergi yükü üzerinde kalan ve bu vergiyi yansıtma bulunmayan kişilere ne ad verilir?

Vergi taşıyıcısı

54-Bir mal üzerindeki malik veya adına hareket edenlere devredilmesine ne ad verilir?

Teslim

55-Arsa takdir komisyonları kaç yılda bir toplanır?

4

56-İlim fen ve güzel sanatları tarımı yaymak ıslah ve teşvik etmek amacını taşıyan teslim ve hizmetleri KDV den istisna edilmemiştir?

Dernekler

57-Hangisi ÖTV nin I sayılı listesinde yer alır?

Petrol Ürünleri

58-Şans oyunları vergisi TC’de ilk defa ne zaman yürürlüğe girmiştir?

2004


Yorum Gönder

Yorum Gönder