-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

213 Soruda Aöf Maliyet Muhasebesi 1 - Çıkmış Sorularla Sınava Çalışın

213 Soruda Aöf Maliyet Muhasebesi 1 - Çıkmış Sorularla Sınava Çalışın


Maliyet Muhasebesi I


1) Firenin kabul edilebilir sınırları aşan anormal fire olması durumunda anormal fire tutarı üretim maliyetlerinden çıkarılarak ................................ hesabına aktarılır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)  Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar

b)  Ticari Mallar

c)  Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar

d)  Genel Üretim Giderleri

e)  Yarı Mamuller


 

2) Aşağıdakilerden hangisi parti tipi üretime örnektir?

a)  Havaalanı inşaatı

b)  Tüp Geçit inşaatı

c)  Telefon üretimi

d)  Uçak üretimi

e)  Gemi üretimi

 

3) Kalite testleri FTM Yöntemi'nde hangi düzeydeki faaliyet türüne örnek olarak gösterilebilir?

a)  Makina düzeyindeki faaliyetler

b)  Mamul düzeyindeki faaliyetler

c)  Fabrika düzeyindeki faaliyetler

d)  Parti düzeyindeki faaliyetler

e)  Birim düzeyindeki faaliyetler

 

4) Emek-yoğun çalışan sistemlerde direkt....... ……. saatleri ve makine–yoğun çalışan işletmelerde ise makine saatleri dağıtım ölçüsü olarak esas

alınmaktadır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)  gider

b)  işçilik

c)  üretim

d)  mamul

e)  ham madde

 

5) Fabrikadaki çalışmaları organize eden ve

yöneten fabrika müdürlüğü, üretim planlama vb. departmanlar aşağıdaki hangi departmanda takip edilir?

a)  Pazarlama satış ve dağıtım gider yerleri

b)  Yatırım gider yerleri

c)  Üretim yerleri yönetimi gider yerleri

d)  Esas üretim gider yerleri


e)  Yardımcı hizmet gider yerleri

 

6) I. Maliyet muhasebesi bilgileri daha çok geçmişe dönüktür.

II. Maliyet bilgilerinin tutar yönü kadar miktar yönü de önemlidir.

III. İşletme içi bilgi kullanıcılarına özel bilgiler sunar.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maliyet muhasebesinin özellikleri arasında yer almaz?

a)  I ve II

b)  I, II ve III

c)  Yalnız I

d)  II ve III

e)  Yalnız II

 

7) Aşağıdaki boş zaman işçiliklerinden hangisi genel üretim giderleri hesabında takip edilmez?

a)  Rutin bakım-onarımlar

b) Makinelerin arızalanması

c)  Doğal afetler

d) Hammaddelerin bozulması

e)  Makinelerin ayarlanması

 

8) I. Hangi mamule ne kadar harcandığı/tüketildiği bellidir.

II. Yardımcı madde endirekt ilk madde ve malzemedir.

III. Gerek miktar gerekse de parasal tutar yönünden önemli bir değere sahip değillerdir. Endirekt ilk madde ve malzeme ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a)  I, II ve III

b)  Yalnız I

c)  I ve II

d)  II ve III

e)  Yalnız II

 

9) Primli ücret sistemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  İşçiye asgari bir ücret garanti edilir.

b) Halsey Sistemi primli ücret sistemlerindendir.

c)  İşçiye üretim miktarına göre ücret ödenir.

d) İşçiye düşük verimle çalışması durumunda da asgari ücrete hak kazanır.

e)  İşçiye verimli çalışması durumunda prim verilir.


10) Maliyet muhasebesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)  Tutarlar tahmini olabilir.

b)  Bütün işletmeler maliyet muhasebesini tutmak zorundadır.

c)  Yönetim için yararlılık ve beklentiler önemlidir.

d)  İç gruplara bilgi verir.

e)  Para dışı öğelerde kullanılır.

 

11) I. Üretim sonrasında tekrar ham madde veya malzeme şeklinde mamul bünyesine girme

imkânları yoktur.

II. Tekrar mamul hâle getirilme olanakları vardır.

III. Satılma ve dolayısıyla gelir getirme imkânları yoktur.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri firelerin özellikleri arasında yer alır?

a)  Yalnız III

b)  II ve III

c)  I, II ve III

d)  Yalnız I

e)  I ve III

 

12) Bünyesinde hem sabit hem de değişken maliyetleri içeren maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Değişken maliyet

b)  Ek maliyet

c)  Yarı değişken maliyet

d)  Batmış maliyet

e)  Sabit maliyet

 

13) Yeni bir mamulün üretimine başlanması, şirket birleşmesi, yeni makine ve teçhizatın alınıp

alınmaması durumu maliyet muhasebesinin

aşağıdaki hangi amacı kapsamında değerlendirilir?

a)  Maliyetlerin kontrolünü sağlamak

b)  Finansal tabloları hazırlamak

c)  Özel yönetim kararlarında yardımcı olmak

d)  Birim mamul maliyetin hesaplanmasını sağlamak

e)  Planlamaya yardımcı olmak

 

14) Aşağıdaki giderlerden hangisi bir genel üretim gideri değildir?

a)  Pazarlama departmanında kullanılan minibüsün yakıt giderleri

b)  Üretimde kullanılan makinaların amortisman giderleri

c)  Mobilya fabrikasında ustabaşı ücret giderleri

d)  Üretimde kullanılan makinaların bakım onarım giderleri

e)  Takım elbise üreten tekstil fabrikasında iplik giderleri


15) Esas üretim gider yerlerinin ve diğer gider yerlerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli yan girdileri üreten gider yeri

aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Genel yönetim gider yeri

b)  Yardımcı hizmet gider yeri

c)  Esas üretim gider yeri

d)  Üretim yerleri yönetimi gider yeri

e)  Yardımcı üretim gider yeri

 

16) Safha Maliyet Yöntemi'ni kullanan bir

işletmede D. İ. M. M. Değer Birim Maliyeti: 14, D. İ. Eş Değer Birim Maliyeti 9 ve G. Ü. Eş Değer Birim Maliyeti ise 7'dir.

Bu işletme 1.000 birim üretim yaptığında mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a)  9000

b)  14000

c) 23000

d)  7000

e)  30000

 

17) Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminin faydaları arasında yer almaz?

a)  Satış fiyatının maliyete dayandığı sözleşmelerde özel sipariş maliyetinin hesaplanmasına olanak sağlar.

b)  Kazançlı işlerin kazançsız işlerden ayırt edilmesine yardımcı olur.

c)  Siparişlerin ve gider merkezlerinin maliyet dökümü, maliyet kontrolünü kolaylaştırır.

d)  Geçmiş üretimlere dayanarak yapılacak

üretime yönelik maliyet tahminlerinin yapılması, iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.

e)  Çeşitli işlerin maliyetlerini karşılaştırarak etkinlik kontrolünün kolayca yapılmasına olanak sağlar.

 

18) ABC üretim işletmesi, 10.000 TL’lik ham madde satın almıştır. Yapılacak yevmiye kaydında

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

a)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı borçlu 10.000 TL

b)  Direkt işçilik giderleri hesabı borçlu 10.000 TL

c)  İlk madde ve malzeme hesabı borçlu 10.000 TL

d)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı alacaklı 10.000 TL

e)  İlk madde ve malzeme hesabı alacaklı 10.000 TL

 

19) Aşağıdakilerden hangisi 7/B hesapları arasında yer almaz?

a)  791 İşçi ücret ve giderleri

b) 790 İlk madde ve malzemeler

c)  770 Genel yönetim giderleri


d)  793 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

e)  797 Finansman giderleri

 

20) Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro

kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi

tahsilatını da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerinin giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisinin borcuna kaydedilir?

a)  750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

b)  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı

c)  730 Genel Üretim Giderleri Hesabı

d)  770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

e)  760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

 

21) Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri arasında yer alır?

a)  720 direkt işçilik giderleri

b)  770 genel yönetim giderleri

c)  730 genel üretim giderleri

d)  710 direkt ilkmadde ve malzeme giderleri

e)  780 finansman giderleri

 

22) Aşağıdaki muhasebe türlerinden hangisi özellikle maliyet muhasebesinden elde edilen veriler doğrultusunda yeni veriler üreterek

işletme yöneticilerinin karar almada ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlar?

a)  Şirketler muhasebesi

b)  Finansal muhasebe

c)  Yönetim muhasebesi

d)  Banka muhasebesi

e)  Vergi muhasebesi

 

23) Aşağıdakilerden hangisi üretim yeri düzeyindeki faaliyetlerde maliyet taşıyıcısına örnek olarak gösterilebilir?

a)  Eğitim saatleri

b)  Birim çıktı sayısı

c)  Mamul tasarımı

d)  Muayene sayısı

e)  Test sayısı

 

24) I. Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri

II.  Üretim Yerleri Yönetimi Gider Yerleri

III.  Genel Yönetim Gider Yerleri

IV.  Finansman Gider Yerleri

V.  Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider Yerleri

Yukarıdakilerden hangisi “Dönem Gider Yerleri” arasında yer almaz?

a)  I

b)  III

c)  IV


d)  V

e)  II

 

25) Olağan nedenlerden kaynaklanan boş zaman işçilikleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a)  Finansman Giderleri

b)  Genel üretim Giderleri

c)  Direkt İşçilik Giderleri

d) Araştırma ve Geliştirme Giderleri

e)  Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri

 

26) Aşağıdakilerden hangisi faaliyet hacmine göre artan ya da azalan maliyetlerdir?

a)  Ek maliyet

b) Batık maliyet

c)  Fırsat maliyeti

d) Sabit maliyet

e)  Değişken maliyet

 

27) Bir televizyon üretim fabrikasında üretilen televizyonların birkaç tanesinin açma kapama tuşlarında problem olduğu kalite kontrol

aşamasında tespit edilmiştir. Daha sonra bu televizyonlardaki hatalar düzeltildikten sonra tekrar satışa sunulmuştur.

Bu bilgiye göre televizyonların satış öncesindeki durumu aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Bozuk mamul

b)  Ticari mal

c)  Fazla

d)  Kusurlu mamul

e)  Eksik

 

28) Ürünlerin taşınamayacak kadar büyük olduğu durumlarda kullanılan üretim sistemi

aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Proje tipi üretim

b)  Sipariş tipi üretim

c)  Pazar odaklı üretim

d)  Süreç tipi üretim

e)  Parti tipi üretim

 

29) Belirli bir varlığı elde etmek için katlanılan ve parayla ifade edilen fedakârlık aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Ödeme

b) Hasılat

c)  Maliyet

d) Tediye

e)  Kâr

 

30) I. İlk madde ve malzeme ile ilgili nedenler

II.  Personel ile ilgili nedenler


III.  Üretimde kullanılmayan makine, teçhizat ile ilgili nedenler

IV.  Yönetim anlayışı ile ilgili nedenler

Yukarıdakilerden hangileri üretim kayıplarına neden olan faktörler arasında yer alır?

a)  I ve II

b)  II, III ve IV

c)  I, II ve IV

d)  I, II ve III

e)  III ve IV

 

31) Tek düzen hesap planı 7/A seçeneğini uygulayan bir üretim işletmesinde direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik dışında kalan üretime ait giderler aşağıdaki hangi hesaba ve nasıl kaydedilir?

a)  731 genel üretim giderleri yansıtma hesabının alacağına

b)  731 genel üretim giderleri yansıtma hesabının borcuna

c)  730 genel üretim giderleri hesabının borcuna

d)  730 genel üretim giderleri hesabının alacağına

e)  770 genel yönetim giderleri hesabının borcuna

 

32) Zeytinyağı üretimi yapan bir işletmede bir şişe zeytinyağının maliyetini hesaplamak isteyen yönetici aşağıdakilerden hangisini maliyet objesi olarak kullanmalıdır?

a)  Mamul

b)  Proje

c)  Faaliyet

d)  Departman

e)  Gider yeri

 

33) Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap

planının düzenlemesi amaçlarından biri değildir?

a)  Bilanço usulünde defter tutan işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi

b)  İşletmenin sosyal çevresinin genişletilmesi

c)  İşletmenin kârının artırılması

d)  Çalışanların motivasyonunun sağlanması

e)  İşletmenin satışlarının artırılması

 

34) Faaliyet maliyetlerinin elde edilmesinde

kullanılan ve belli bir faaliyete özgü ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Faaliyet hiyerarşisi

b)  Maliyet taşıyıcısı

c)  Kaynak

d)  Faaliyet merkezi

e)  Katma değerli faaliyetler

 

35) I. 790 İlk madde ve malzemeler


II.  791 İşçi ücret ve giderleri

III.  793 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

IV.  760 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 7/B hesapları arasında yer alır?

a)  I, II ve III

b)  I, III ve IV

c)  I, II, III ve IV

d)  Yalnız II

e)  Yalnız I

 

36) Birim maliyeti 10 TL/kg olan bir ilk madde ve malzemeden 500 kg kullanılmış ve 400 kg

ağırlığında satış fiyatı 20 TL/kg olan yeni bir mamul elde edilmiştir.

Üretilen yeni mamulun ilk madde malzeme maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a)  20

b)  15

c)  10

d)  12,5

e) 22,5

 

37) “Endüstri Muhasebesi”, “İmalat Muhasebesi” ya da “Sınai Muhasebesi” olarak bilinen muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a)  İşletme muhasebesi

b) İnşaat muhasebesi

c)  Maliyet muhasebesi

d) Şirketler muhasebesi

e)  Banka muhasebesi

 

38) Aşağıdakilerden hangisi İlk Giren İlk Çıkar

Yöntemi (FIFO) avantajları arasında yer almaz?

a)  FIFO Yöntemi kârını, yüksek göstermek isteyen işletmeler için kullanılabilir.

b)  FIFO Yöntemi özellikle dayanıksız, bozulabilecek ya da çürüyebilecek malzemelerde uygulandığında ortaya çıkabilecek zararların önlenmesine imkân sağlar.

c)  FIFO Yöntemi'nde fiyatların yükseldiği dönemlerde, maliyetlerin düşük belirlenmesine neden olur.

d)  FIFO Yöntemi'nde fiyatların yükseldiği bir dönemde hesaplanan dönem kârı, diğer yöntemlere göre daha yüksek çıkacaktır.

e)  FIFO Yöntemi bilançoda ham madde ve malzeme stoklarının değerinin, bilançoya en son fiyatlarla

gösterilmesine olanak sağlar.

 

39) ABC üretim işletmesi, 5.000 TL’lik ham maddeyi üretime göndermiştir.

Buna göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?


a)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı alacaklı 5.000 TL

b)  Genel üretim giderleri hesabı borçlu 5.000 TL

c)  Genel üretim giderleri hesabı alacaklı 5.000 TL

d)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı borçlu 5.000 TL

e)  İlk madde ve malzeme hesabı borçlu 5.000 TL

 

40) "Iskarta" olarak da ifade edilebilen, üretim sürecinde kullanılan malzemelerin üretime gönderilenden arta kalanı olarak ifade edilen unsurlara ne ad verilir?

a)  Kusurlu mamul

b)  Yarı mamul

c)  Eksik mamul

d)  Fire

e)  Artık

 

41) Gelirden giderin çıkarılması ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

a)  Ciro

b)  Kâr

c)  Maliyet

d)  Provizyon

e)  Satış

 

42) Üretim maliyet hesabında safha maliyet yöntemini kullanan işletmeler her bir maliyet

döneminde her bir safha için maliyet hesabını altı aşamada hesaplayabilecektir. 5. aşama

aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Eşdeğer Mamul Miktarının Hesaplanması

b)  Mamul ve Yarı Mamul Maliyetinin Hesaplanması

c)  Miktar Dengesinin Kurulması

d)  Maliyet Dengesinin Kurulması

e)  Muhasebe Kayıtlarının Yapılması

 

43) Toplam maliyetin üretilen birim sayısına bölünmesiyle bulunan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Satılan malların maliyeti

b)  Ortalama maliyet

c)  Faydası tükenmiş maliyet

d)  Marjinal maliyet

e)  Birim maliyet

 

44) Yönetim fonksiyonuna göre maliyetler nasıl sınıflandırılır?

a)  Üretim maliyetleri üretim dışı maliyetler

b)  Direkt maliyetler endirekt maliyetler

c)  Pazarlama maliyetleri genel yönetim maliyetleri

d)  Üretim maliyeti Ar-Ge maliyetleri

e)  Değişken maliyetler sabit maliyetler


45) Aşağıdakilerden hangisi faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin üstün yönleri arasında yer almaz?

 

göre daha fazla dağıtım anahtarı kullanılır.

b)  Gerçeğe daha yakın ürün maliyet bilgileri sağlamaktadır.

c)  Faaliyete dayalı maliyetleme, yöneticilerin faaliyetler ve faaliyetlerin gereksinim duyduğu kaynaklar konusunda daha dikkatli eğilmelerini sağlayarak sürekli gelişme sürecini destekler.

d)  İşletmenin fonksiyon veya bölümlerine göre oluşan giderlerinin faaliyetler için takip edilebilmesini sağlamaktadır.

e)  Faaliyete dayalı maliyetleme sistemi, maliyetlerin ölçümünde detaylı bilgi sağlamaktadır.

 

46) Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetimi bölümüne ait faaliyetlere örnek verilemez?

a)  Üretim kapasitesinin planlanması

b)  Yarı mamul stoklarının yönetimi

c)  Ürünün hizmet testi

d)  Satış tahminleri

e)  Üretimin izlenmesi

 

47) Batık maliyetler aşağıdaki maliyet sınıflarından hangisi içerisinde yer almaktadır?

a)  İşletme fonksiyonlarına

b)  Mamul hizmet ilişkisine göre

c)  Kontrol ve karar alma amacına yönelik

d)  Yönetim fonksiyonuna göre

e)  Faaliyet hacmi ile duyarlılıklarına

 

48) Aşağıdakilerden hangisi üretim öncesi kayıplar arasında yer alır?

a)  Ticari mal

b)  Tam mamul

c)  Fire

d)  Kusursuz mamul

e)  Artık

 

49) I. Aracı firma bilgileri

II.  Madde ve malzemenin cinsi ve miktarı

III.  Satın alma bedeli

IV.  Satıcı firma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ambar giriş fişinde bulunması gereken bilgiler arasında yer alır?

a)  II ve III

b)  I ve II

c)  Yalnız III

d)  II, III ve IV

e)  I, II, III ve IV


50) Muhasebede maliyeti belirlenen şeye

............................ adı verilir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)  genel üretim gideri

b)  ham madde

c)  direkt maliyet

d)  maliyet objesi

e)  yarı mamul

 

51) Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin üretilen ürünlere dağıtımı, dağıtım aşamalarının kaçıncısını oluşturmaktadır?

a)  1. dağıtım

b)  4. dağıtım

c)  2. dağıtım

d)  5. dağıtım

e)  3. dağıtım

 

52) Aşağıdakilerden hangisi ikinci dağıtım yöntemi değildir?

a)  Matematiksel Dağıtım

b)  Kademeli Dağıtım

c)  Planlı Dağıtım

d)  Sipariş Dağıtım

e)  Doğrudan Dağıtım

 

53) Aşağıdakilerden hangisi kademeli gider

dağıtım yönteminin kurallarından biri değildir?

a)  Gideri dağıtılan gider yerine kendine hizmet sunmuş olsa da kendisine gider payı verilmez.

b)  Gideri dağıtılmış buluna bir gider yerine geriye dönüp tekrar dağıtım yapılmaz.

c)  Yardımcı gider yeri eşit sayıda ise gider toplamı en fazla olan gider yerinden başlanır.

d)  Yardımcı gider merkezlerinde toplanan giderler esas üretim veya hizmet merkezlerine doğrudan dağıtılır.

e)  Gider dağıtımına, en çok sayıda hizmet sunmuş olan yardımcı gider yerinden başlanır.

 

54) I. Üretimlerin maliyetlerini belirlemek

II. Kontrol aracı olmak

III. Satış kayıtlarını tutmak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri maliyet muhasebesinin görevlerindendir?

a)  II ve III

b)  I, II ve III

c)  I ve II

d)  Yalnız II

e)  Yalnız I

 

55) Aşağıdakilerden hangisi Son Giren İlk Çıkar Yöntemi'nin kısaltmasıdır?


a)  SIFO

b)  FILO

c)  ILO

d)  LİFO

e)  FİFO

 

56) Aşağıdakilerden hangisi kusurlu mamullerin özellikleri arasında yer almaz?

a)  Düzeltme işlemi, ekonomiktir.

b) Düzeltme sonrası tekrar satılabilirler.

c)  Üretim süreci esnasında meydana gelirler.

d)  Düzeltilmeleri, teknik açıdan mümkündür.

e)  Üretim kayıpları arasında en az ekonomik değere sahiptirler.

 

57) Bir miktar mamul üretmek için yapılan harcamaların parasal olarak toplamı

aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Birim maliyet

b)  Fırsat maliyeti

c)  Sabit maliyet

d)  Toplam maliyet

e)  Değişken maliyet

 

58) Üretim aşamasının akabinde mamullerin depolandığı, dağıtımı ile ilgili yapılan giderlerin izlendiği departmanlar aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Pazarlama satış ve dağıtım gider yerleri

b)  Yardımcı hizmet gider yerleri

c)  Üretim yerleri yönetimi gider yerleri

d)  Esas üretim gider yerleri

e)  Yatırım gider yerleri

 

59) Bir mobilya işletmesinde imalat sürecinde kullanılacak 2.000TL değerindeki ağaç üretim birimine sevk edilmiştir.

Bu sevk işleminin 7/B seçeneğine göre muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a)  153 Ticari mallar hesabı

b)  335 Personele borçlar hesabı

c)  793 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler hesabı

d)  100 Kasa hesabı

e)  790 İlk madde ve malzeme hesabı

 

60) Doğal afetler, grev, iş yerinden kaynaklanmayan enerji kesintisi gibi nedenlerden kaynaklanan boş zaman işçilikleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a)  Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

b)  Çalışılmayan kısım gider ve zararları

c)  Direkt işçilik giderleri

d) Genel üretim giderleri

e)  Araştırma ve geliştirme giderleri


61) Üretim faktörlerini kullanmak suretiyle mamullerin üretildiği ve destek hizmetlerinin sunulduğu bölümler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

a)  Maliyet

b)  Harcama

c)  Dağıtım

d)  Gider yeri

e)  Ödeme

 

62) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde üretim maliyetinin bir parçasıdır?

a)  720 Direkt İşçilik Giderleri

b)  770 Genel Yönetim Giderleri

c)  750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri

d)  760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

e)  780 Finansman Giderleri

 

63) Yedek parçalar (makine ve cihazlar için), ambalaj malzemesi, temizlik malzemesi, bilgi işlem tüketim malzemesi gibi malzemeler

aşağıdaki malzemelerden hangisinin kapsamına girmektedir?

a)  İşletme malzemeleri

b)  Direkt malzemeler

c)  Satış malzemeleri

d)  Üretim malzemeleri

e)  Yardımcı malzemeler

 

64) Aşağıdakilerden hangisi 720 Direkt İşçilik Giderleri hesabında gösterilmektedir?

a)  Fazla çalışma ücretleri

b)  İşçi yollukları

c)  Sosyal yardımlar

d)  Kıdem tazminatı

e)  İzin ücretleri

 

65) I. Muhasebe Kayıtlarının Yapılması

II.  Maliyet Dengesinin Kurulması

III.  Miktar Dengesinin Kurulması

IV.  Birim Değer Mamul Maliyetinin Hesaplanması

V.  Mamul ve Yarı Mamul Maliyetinin Hesaplanması

VI.  Değer Mamul Miktarının Hesaplanması Yukarıda verilen safha maliyet hesaplama

aşamaları hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 

a)  II-III-IV-V-VI-I

b)  III-VI-IV-V-II-I

c)  IV-V-VI-III-II-I

d)  I-IV-III-VI-V-II

e)  I-II-III-IV-V-VI


66) Tüm endirekt üretim maliyetleri

................................... giderlerini oluşturur.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)  işçilik

b)  direkt ilk madde malzeme

c)  finansman

d)  genel üretim

e)  genel yönetim

 

67) Maliyet muhasebesi kayıt sistemi, ………..…….. ve            olmak üzere iki türlüdür.

Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)  karmaşık - bağımlı

b)  birleşik - bağımsız

c)  basit - bağımlı

d)  birleşik - bağımlı

e)  basit - bağımsız

 

68) I. Maliyet, belli bir amaca ulaşabilmek için katlanılan fedakârlıkların parasal ifadesi olarak tanımlanmaktadır.

II. Muhasebede maliyeti belirlenen şeye maliyet objesi adı verilir.

III. Harcama; bir mal, fayda ve hizmet sağlaması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmadır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a)  I ve II

b)  I, II ve III

c)  Yalnız I

d)  Yalnız III

e)  I ve III

 

69) I. Üretimlerin maliyetini belirlemek

II.  Kontrol aracı olmak

III.  Planlamaya yardımcı olmak

IV.  Bütçe planlaması yapmak

Yukarıdakilerden hangileri maliyet muhasebesinin görevleri arasında yer alır?

a)  I, II, III ve IV

b)  III ve IV

c)  I, II ve III

d)  I ve II

e)  II ve III

 

70) Doğrudan Doğruya Dağıtım Yöntemi olarak da ifade edilen İkinci Dağıtım Yöntemi türü

aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Bileşik Dağıtım Yöntemi


b)  Basit Dağıtım Yöntemi

c)  Kademeli Dağıtım Yöntemi

d)  Planlı Dağıtım Yöntemi

e)  Matematiksel Dağıtım Yöntemi

 

71) Maliyet dağıtımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  Kademeli dağıtım yöntemi gideri dağıtılmış

yardımcı gider yerine geriye dönerek tekrar gider dağıtımı yapılması esasına dayanır.

b)  Kademeli dağıtım yöntemi yardımcı gider yerlerinin dağıtımında kısmi ve tek taraflı dağıtımı ifade eder.

c)  Matematiksel dağıtım yöntemi yardımcı gider yerlerinin birbirine sundukları hizmetleri göz önüne alan bir yöntemdir.

d)  Doğrudan dağıtım yönteminde yardımcı hizmet gider yerlerinin gideri dağıtılırken başka bir

yardımcı hizmet gider yerine pay verilmez.

e)  Doğrudan dağıtım yönteminde yardımcı gider yerlerinin kendilerine ve birbirlerine sundukları hizmetler göz önüne alınmaz.

 

72) I. Maliyet taşıyıcılarının tespiti

II.  Kaynak taşıyıcılarının belirlenmesi

III.  Kaynakların belirlenmesi

IV.  Maliyetlerin maliyet merkezleriyle ve maliyet havuzlarıyla izlenmesi

V.  Maliyetlerin mamullere yüklenmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin ikinci aşamasında yer alan işlemlerdendir?

a)  Yalnız V

b)  Yalnız I

c)  I ve III

d)  I ve IV

e)  II ve III

 

73) Aşağıdakilerden hangisi genel üretim giderleri grubunu oluşturan maliyetlerden biri değildir?

a)  Direkt işçilik

b)  Bakım ve tamir giderleri

c)  Yardımcı malzemeler

d)  İşletme malzemesi

e)  Endirekt işçilik

 

74) Aşağıdakilerden hangisi sabit giderlere örnek teşkil eder?

a)  Doğal gaz giderleri

b)  Elektrik giderleri

c)  Mevsimlik işçilik giderleri

d)  Fabrika binasının kirası

e)  Bakım onarım giderleri


75) Robin Cooper ve Robert Kaplan tarafından geleneksel maliyetleme sistemlerine alternatif olarak 1980’lerin başlarında geliştirilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a)  GÜG Yöntemi

b) ACT Yöntemi

c)  FTM Yöntemi

d) GÜM Yöntemi

e)  HTM Yöntemi

 

76) Üretilen mamuller satıldığında alacaklandırılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?

a)  730 Genel Üretim Giderleri

b) 620 Satılan Mamullerin Maliyeti

c)  151 Yarı Mamuller-Üretim

d) 100 Kasa

e)  152 Mamuller

 

77) İşletmelerde oluşturulabilecek gider yeri türleri kaç farklı sınıfa ayrılmıştır?

a) 5

b) 6

c) 8

d) 3

e) 7

 

78) I. 7/A seçeneğinde maliyet hesapları fonksiyon esasına göre ayrılmıştır.

II. Maliyet muhasebesi kayıtlarında zamanlı kayıt esastır.

III. Maliyet muhasebesi yansıtma hesaplarının kullanılması zorunludur.

Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a)  Yalnız I

b)  Yalnız II

c)  I, II ve III

d)  II ve III

e)  I ve II

 

79) 7/A ve 7/B seçenekleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  7/A Seçeneği'nde giderler, eş zamanlı olarak hem fonksiyonlarına hem çeşitlerine hem de ilgili gider yerlerine göre izlendiğinden; muhasebe

kayıtlarının azaltılmasına ve her kademenin üretim ve hizmet maliyetleri açısından belirli bir düzen sağlamaktadır.

b)  7/B Seçeneği'nde giderler, defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir.

c)  Büyük ve orta büyüklükteki üretim ve hizmet

işletmeleri için özellikle zorunlu olarak önerilen 7/A


Seçeneği'nde giderler, fonksiyon esasına göre belirlenmiştir.

 

d)  Ticaret işletmeleri, isteyen küçük hizmet

işletmeleri ve isteyen küçük üretim işletmeleri giderlerin izlenmesinde 7/B Seçeneği'ni uygular.

e) zamanlı kayıt yönteminin kullanılması

önerilen 7/A Seçeneği'nde, giderler yapıldıkları

anda ilgili defter-i kebir hesaplarına "Gider Çeşidi

Esasına" göre kaydedilirken söz konusu giderler

aynı zamanda yardımcı defterlerde hem çeşit

 

esasına hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir.

 

80) Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sistemini kullanan işletmede maliyetlerin

siparişlere yüklenmesi aşamasında kullanılan hesaplardan biri değildir?

a)  Genel üretim giderleri yansıtma hesabı

b)  Yarı mamuller-Üretim hesabı

c)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri yansıtma hesabı

d)  Direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı

e)  Mamuller hesabı

 

81) Aşağıdakilerden hangisi hem ilk maliyetler hem de şekillendirme maliyeti arasında yer alır?

a)  Genel yönetim maliyeti

b)  Endirekt işçilik maliyeti

c)  Direkt işçilik maliyeti

d)  Genel üretim maliyeti

e)  Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti

 

82) 7/A seçeneğine göre hesapların ayrımında esas alınan temel kriter aşağıdakilerden hangisidir?

a)  zamanlı kayıt esası bölümlenmesi

b)  Giderlerin çeşit esasına göre bölümlenmesi

c)  Giderlerin fonksiyon esasına göre bölümlenmesi

d)  Alt hesapların çeşit esasına göre bölümlenmesi

e)  Alt hesapların fonksiyon hesabına göre bölümlenmesi

 

83) İşletmelerin normal faaliyetlerini, varlığını

sürdürebilmesi ve gelir elde edebilmesi için belli bir hizmet döneminde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin parasal değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a)  Faaliyet gideri

b)  Maliyet gideri

c)  Araştırma gideri

d)  Harcama

e)  Üretim gideri

 

84) I. Yardımcı üretim yerleri


II.  Hizmet yerleri

III.  Üretim yerleri yönetimi gider yerleri

IV.  Genel yönetim gider yerleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri üretim gider yerleri arasında yer alır?

a)  II ve III

b)  I, II ve III

c)  II, III ve IV

d)  I ve II

e)  I, II, III ve IV

 

85) Aşağıdakilerden hangisi 71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesap grubu içerisinde yer almaz?

a)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

b)  Maliyet muhasebesi bağlantı hesabı

c)  Direkt ilk madde ve malzeme yansıtma hesabı

d)  Direkt ilk madde ve malzeme miktar farkı

e)  Direkt ilk madde ve malzeme fiyat farkı

 

86) 7/B seçeneğine göre işçilik giderleri aşağıdaki hangi hesapta takip edilir?

a)  730 genel üretim giderleri

b)  720 direkt işçilik giderleri

c)  791 işçi ücret ve giderleri

d)  770 genel yönetim giderleri

e)  760 pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

 

87) Aşağıdakilerden hangisi hem 7/A hem de 7/B sisteminde yer alan bir hesaptır?

a)  Çeşitli giderler

b)  Hizmet üretim maliyeti

c)  Genel üretim gideri

d)  Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

e)  Finansman gideri

 

88) Aşağıdaki harcamalardan hangisi faaliyet gideri kapsamında değerlendirilir?

a)  Muhasebedeki bilgisayarlar için yapılan bakım onarım harcaması

b)  Üretimde kullanılan makinelerin amortisman gideri

c)  Üretim yerinde kullanılmak üzere ustabaşı için yapılan kırtasiye harcaması

d)  Fabrika binası kira gideri

e)  Üretim departmanındaki işçi ücreti

 

89) Maliyet muhasebesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)  Para temel ölçü birimidir.

b)  Tutarlar kesindir.

c)  Beklenti ağırlıktadır.

d)  Bütün işletmeler tutmak zorundadır.

e)  Verilen objektifliği ve kanıtlanabilirliği önemlidir.


 

90) Maliyet muhasebesi aşağıdaki hangi işletmeler açısından en önemlidir?

a)  Pazarlama işletmeleri

b)  Küçük işletmeler

c)  Marketler

d)  Ticari işletmeler

e)  Üretim işletmeleri

 

91) Üretim işlevi ile doğrudan ilişkili olmayan, ancak üretimin kesintisiz sürdürülebilmesi için zorunlu olan, mamul ve hizmetlere doğrudan

yüklenmeyen giderler aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

b)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

c)  Araştırma ve geliştirme giderleri

d)  Genel yönetim giderleri

e)  Genel üretim giderleri

 

92) İşçi sayısı dağıtım ölçütü aşağıdaki gider türlerinin hangisi için kullanılmaktadır?

a)  Taşıma giderleri

b)  Enerji giderleri

c)  Sosyal giderler

d)  Kira giderleri

e)  Bakım onarım giderleri

 

93) A Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi'nde genel üretim maliyetleri dağıtılırken ikinci

aşamada hangi işlem gerçekleştirilir?

a)  Faaliyet maliyetleri maliyet nesnesine (mamullere) dağıtılır.

b)  Kaynak maliyetleri mamullere dağıtılır.

c)  Maliyet nesnesinin (mamullerin) maliyetleri kaynaklara dağıtılır.

d)  Faaliyet maliyetleri kaynaklara dağıtılır.

e)  Kaynak maliyetleri faaliyetlere dağıtılır.

 

94) İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde tatil yapmayarak çalışmaları durumunda ödenecek olan zamlı kısım aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a)  Genel üretim giderleri

b)  Pazarlama, satış dağıtım giderleri

c)  Araştırma ve geliştirme giderleri

d)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

e)  Genel yönetim giderleri

 

95) Karar verilen bir seçenek dışında, vazgeçilen diğer seçeneklerden en yüksek alternatif getiriyi sağlayan seçeneğin vazgeçilen getirisine ne ad verilir?

a)  Tam maliyet

b)  Değişken maliyet


c)  Batmış maliyet

d) Ek maliyet

e)  Fırsat maliyeti

 

96) I. Benzer işlemlerin yapılmasına

II. Ortak gözetim ve yargı yeteneğine

III. Üretimi gerçekleştiren makine ve işçilerin yer bakımından birleştirilebilmesine

Safha Maliyet Yöntemi'nde, üretimde safhaları

ayırmak için yukarıdaki özelliklerden hangi ya da hangilerine dikkat etmek gerekir?

a)  Yalnız III

b)  Yalnız I

c)  I ve II

d)  I, II ve III

e)  II ve III

 

97) 7/B seçeneğinde giderlerin çeşit esasından, fonksiyonlarına göre dönüşümünü sağlayan tabloya ne ad verilir?

a)  Çeşit tablosu

b) Maliyet tablosu

c)  Fonksiyon tablosu

d)  Gider dağıtım tablosu

e)  Gelir tablosu

 

98) Üretim faaliyetleri ile ilgili kira, kasko, sergi ve fuara katılım, eğitim ve seyahat gibi giderler

aşağıdaki hangi genel üretim giderleri kapsamında yer alır?

a)  Finansman giderleri

b)  Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

c)  Vergi, resim ve harçlar

d)  Çeşitli giderler

e)  Amortisman ve tükenme payları

 

99) Yönetim bölümünde çalışan bir yöneticiye ait işçilik giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?

a)  770 genel yönetim giderleri

b) 750 araştırma ve geliştirme giderleri

c)  730 genel üretim giderleri

d) 720 direkt işçilik giderleri

e)  760 pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

 

100)  Bir giyim ürünleri üretim fabrikasında üretilen ürünler için kesilen kumaşlardan kalan kumaş

parçalarına ne ad verilir?

a)  Fire

b)  Artık

c)  Mükemmel mamul

d)  Bozuk mamul

e)  Kusursuz mamul


101)  İşletme yatırımlarının her birini proje bazlı ve ayrı gider yeri olarak izlediği gider yeri

aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Üretim yerleri yönetimi gider yerleri

b)  Yardımcı hizmet gider yerleri

c)  Pazarlama satış ve dağıtım gider yerleri

d)  Esas üretim gider yerleri

e)  Yatırım gider yerleri

 

102)  İşletme giderlerinin ihtiyaç duyulan biçim ve ayrıntıda sınıflandırılarak izlenmesi, bunların gider yerlerine dağıtılması, stok maliyet giderlerinin dönem giderlerinden ve zararlardan ayrılarak

üretilen mamul maliyetine yüklenmesi ve bu sayede mamul birim maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan belgelerden, hazırlanan tablolardan ve tutulan kayıtlardan oluşan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Kayıt sistemi

b)  Üretim sistemi

c)  Maliyet sistemi

d)  Mal takip sistemi

e)  Maliyet analizleri sistemi

 

103)  Aşağıdaki maliyet unsurlarından hangisi şekillendirme maliyetleri arasında yer almaz?

a)  Endirekt malzeme giderleri

b)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

c)  Direkt işçilik giderleri

d)  Endirekt işçilik giderleri

e)  Diğer giderler

 

104)  7/B seçeneğinde sigorta, kira, yolluk dava icra ve noter, iştirak payı ve aidat giderleri gibi giderlerin izlendiği hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

a)  794 Çeşitli Giderler

b)  792 Memur Ücret Ve Giderleri

c)  793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

d)  795 Vergi Resim Ve Harçlar

e)  797 Finansman Giderleri

 

105)  Aşağıdakilerden hangisi Safha Maliyet Yöntemi'nin özelliklerinden biri değildir?

a)  Safhalarda oluşan birim maliyetler birikimli maliyetlerdir.

b)  Benzer ve tek tip mamuller üretilir.

c)  Maliyet hesaplaması üretim durmuş varsayılarak yapılır.

d)  Maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan farklı stok değerleme yöntemleri Safha Maliyet

Yöntemi'nin işleyişini değiştirir.

e)  Üretim süreci sürekli bir akış hâlinde kesintisiz olarak yürütülür.


106)  Üretim miktarının düşük olduğu, ürünlerin hareket etmeyip çalışanlar ve ekipmanların ürünlerin etrafında hareket ettiği üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Sipariş tipi üretim

b)  Proje tipi üretim

c)  Süreç tipi üretim

d)  Parti tipi üretim

e)  Pazar odaklı üretim

 

107)  Aşağıdakilerden hangisi maliyet

muhasebesini finansal muhasebeden ayıran özelliklerden biri değildir?

a)  Yönetim için yararlılık ve beklentiler önemlidir.

b)  Verilerin esnekliği ve geçerliliği önemlidir.

c)  Tutarlar tahminî olabilir.

d)  Sadece üretim yapan işletmeler tutar.

e)  Sadece dış gruplara bilgi verir.

 

108)  Aşağıdaki muhasebe türlerinden hangisi yalnızca işletme içi gruplara bilgi sağlar?

a)  Şirketler muhasebesi

b)  Maliyet muhasebesi

c)  Sigorta muhasebesi

d)  Mali muhasebe

e)  Finansal muhasebe

 

109)  7/B seçeneğine göre üretim işçiliklerine ait endirekt işçilik giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a)  Genel üretim giderleri

b) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

c)  Genel yönetim giderleri

d) İşçi ücret ve giderleri

e)  Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

 

110)  790-797 no.’lu maliyet hesaplarında toplanan giderler, dönem sonunda aşağıdaki hangi hesaba aktarılarak kapatılır?

a)  710 Direkt ilk madde ve malz.

b)  900 Nazım hesaplar

c)  780 Finansman giderleri

d)  720 Direkt işçilik giderleri

e)  798 Gider çeşitleri yansıtma

 

111)  İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mamullerin üretiminin gerçekleştirildiği departman aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Yardımcı üretim gider yerleri

b)  Esas üretim gider yerleri

c)  Yardımcı hizmet gider yerleri

d)  Yatırım gider yerleri

e)  Genel yönetim gider yerleri


 

112)  Maliyet muhasebesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)  Gider kontrolünü sağlamak

b)  Toplam ve birim maliyetleri hesaplamak

c)  Planlamaya yardımcı olmak

d)  Özel amaçlı yönetim kararlarında yardımcı olmak

e)  İşletmenin belirli bir andaki durumunu görmek

 

113)  I. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

II.  Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

III.  Endirekt İşçilik Giderleri

IV.  Endirekt Malzeme Giderleri

V.  Üretim Departmanı Makine Bakım-Onarım Giderleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri genel üretim gideri sınıflaması içerisinde yer almaz?

a)  III, IV ve V

b)  Yalnız I

c)  Yalnız III

d)  II ve IV

e)  I ve II

 

114)  İşletmelerin varlık edinimi için yaptığı harcamalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

a)  Batık maliyet

b)  Maliyet gideri

c)  Varlık maliyeti

d)  Üretim maliyeti

e)  Dönem gideri

 

115)  Bir firmanın ürettiği mamulün temel

kısımlarını oluşturan ve ürün içinde rahatlıkla görülebilen maddelere ne ad verilir?

a)  Endirekt maddeler

b)  Yardımcı maddeler

c)  Direkt maddeler

d)  Alternatif maddeler

e)  Batık maddeler

 

116)  Takım elbise üretimi yapan bir işletme için aşağıdaki kalemlerden hangisi o ürünün maliyetine dâhil edilmez?

a)  İşçilerin üründe çalıştıkları süre için ödenen ücret

b)  Üründe kullanılan kumaş tutarı

c)  Dikiş makinelerinin sarf ettiği elektrik tutarı

d)  Pazarlama departmanı müdürüne ödenen ücret

e)  Üründe kullanılan düğme tutarı

 

117)  Genel üretim giderleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  İşletmedeki tüm üretim sürecini ilgilendirir.


b)  Bu giderlerin oluşmasında bütün bölümlerin katkısı vardır.

c)  Endirekt genel üretim giderleri, doğrudan mamullere yüklenirler.

d)  Mamullere dağıtılması gereken giderlerdir.

e)  Ortak giderlerdir.

 

118)  Asya imalat şirketinin Aralık ayı üretim

harcamaları şöyledir: Direkt ilk madde malzeme giderleri 20.000 TL, Direkt işçilik giderleri 15.000 TL ve şekillendirme maliyetleri toplamı ise 25.000 TL’dir.

Bu bilgilere göre işletmenin genel üretim giderleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a)  25.000

b)  5.000

c)  20.000

d)  15.000

e)  10.000

 

119)  Aşağıdakilerden hangisi toplam ve birim maliyetlerin bilinmesinin sağlayacağı

yararlarından biri değildir?

a)  Envanter değerlemesi

b)  Mamulün satış fiyatının belirlenmesi

c)  Mali tabloların hazırlanması

d)  Gelirin ölçülmesi

e)  Rekabet üstünlüğü

 

120)  Üretime gönderilen endirekt malzemeler

aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenmektedir?

a)  710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı

b)  770. Genel Yönetim Giderleri

c)  730. Genel Üretim Giderleri

d)  760. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

e)  750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

 

121)  İşçiden yapılan kesintilere (SGK işçi payı, işsizlik sigortası işçi payı, gelir vergisi) tabi

tutulmamış ücrete ne ad verilir?

a)  Primli ücret

b)  Net ücret

c)  Brüt ücret

d)  Giydirilmiş ücret

e)  İskontosuz ücret

 

122)  Aşağıdakilerden hangisi Safha Maliyet

Yöntemi'nin temel özellikleri arasında yer almaz?

a)  Üretim sürecindeki her bir safha “Esas Üretim Gider Yeri” olarak tanımlanmaktadır.

b) Maliyet dönemlerinde maliyet hesaplaması üretimin devam ettiği varsayılarak hesaplanır.


c)  Maliyetler birbirini izleyen ve birbirine bağlı safhalarda ayrı ayrı toplanır.

d)  Üretim süreci sürekli bir akış hâlinde kesintisiz olarak yürütülür.

e)  Benzer ve tek tip mamullerin kitleler hâlinde üretildiği işletmelerde kullanılmaktadır.

 

123)  İşletmelerde üretimine devam edilen mamullerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını artırmak, bulunan yeni üretim çeşitlerinin

işletmede kullanılmakta olan yöntem ve

işlemlerini geliştirmek üzere yapılan giderler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

a)  Genel yönetim giderlerinde

b)  Pazarlama satış ve dağıtım giderlerinde

c)  Finansman giderlerinde

d)  Hizmet üretim maliyetinde

e)  Araştırma ve geliştirme giderlerinde

 

124)  Aşağıdakilerden hangisi üretim kayıpları arasında yer almaz?

a)  Artıklar

b)  Bozuk mamul

c)  Fire

d)  Yarı mamul

e)  Kusurlu mamul

 

125)  Maliyet muhasebesi ile finansal muhasebe arasındaki farklılıklarla ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  Maliyet muhasebesini sadece üretim yapan işletmeler tutar.

b)  Finansal muhasebede kayıtlar geçmiş olayları yansıtır.

c)  Finansal muhasebede para dışı ögelerde kullanılabilir.

d)  Maliyet muhasebesi gruplara bilgi verir.

e)  Maliyet muhasebesinde tutarlar tahmini olabilir.

 

126)  7/B hesaplarında toplanan giderler, dönem sonunda   alacağı

karşılığında dönem giderleri ve üretim maliyetine aktarılır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)  797 Finansman giderleri hesabının

b)  793 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler hesabının

c)  796 Amortismanlar ve tükenme payları hesabının

d)  794 Çeşitli giderler hesabının

e)  798 Gider çeşitleri yansıtma hesabının


127)  Elektrik, doğal gaz, su, telefon ve internet hizmetleri, taşıtların bakım ve onarım gibi

unsurlardan oluşan genel üretim gider türü aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Endirekt işçilik giderleri

b)  Memur ücret ve giderleri

c)  Çeşitli giderler

d)  Amortisman giderleri

e)  Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler

 

128)  Şekillendirme maliyetlerini oluşturan gider grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)  Direkt ilk madde ve malzeme gideri - Genel üretim gideri

b)  Direkt işçilik gideri Genel üretim gideri

c)  Pazarlama gideri Genel üretim gideri

d)  Pazarlama gideri - Finansman gideri

e)  Direkt ilk madde ve malzeme gideri Direkt işçilik gideri

 

129)  Üretim işletmelerinin mali dönem sonlarında sahip oldukları mamul, yarı mamul ve ham madde stoklarını miktar ve tutar bazında hesaplayabilmesi için aşağıdakilerden hangisini

yapmalıdır?

a)  Gelir ölçümü yapmalı

b)  Mali tabloları hazırlamalı

c)  Envanter değerlemesi

d)  Mali analizler yapmalı

e)  Gider ölçümü yapmalı

 

130)  Bir mobilya fabrikasında üretilen ahşap ürünlerin üretim öncesinde zımparalanması sonucu ortaya çıkan toz ve talaşlara ne ad verilir?

a)  Ticari mal

b)  Artık

c)  İlk madde ve malzeme

d)  Fire

e)  Kusurlu mamul

 

131)  Direkt ilk madde ve malzemeler üretimde

kullanıldıklarında................................... hesabında,

yardımcı maddeler ve işletme malzemeleri ise üretimde kullanıldıklarında ………………………… hesabında muhasebeleştirilir.

Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)  direkt ilk madde malzeme giderleri- direkt işçilik giderleri

b)  genel üretim giderleri- direkt ilk madde malzeme giderleri

c)  direkt işçilik giderleri- genel üretim giderleri


d)  direkt ilk madde malzeme giderleri- genel üretim giderleri

e)  direkt işçilik giderleri- direkt ilk madde malzeme giderleri

 

132)  İşletmenin üretim faaliyetinde normal ölçülerden daha fazla miktarda malzeme

kullanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

a)  Maliyet gideri

b)  Faaliyet gideri

c)  Dönem gideri

d)  Harcama

e)  Zarar

 

133)  Belli bir amaca ulaşabilmek için katlanılan fedakârlıkların parasal ifadesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Maliyet

b)  Harcama

c)  Gider

d)  Ödeme

e)  Zarar

 

134)  Esas üretim yapılırken kömür kullanılıyorsa kömürün yakıldığı kazan dairesi aşağıdaki hangi gider yerlerine örnek verilebilir?

a)  Yardımcı üretim gider yerleri

b)  Esas üretim gider yerleri

c)  Yatırım gider yerleri

d)  Genel yönetim gider yerleri

e)  Yardımcı hizmet gider yerleri

 

135)  Aşağıdakilerden hangisi fonksiyon esasına göre tanımlanmış hesaplardan değildir?

a)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

b)  Araştırma ve geliştirme giderleri

c)  Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

d)  Çeşitli giderler

e)  Genel yönetim giderleri

 

136)  Muhasebe organizasyonu açısından genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantı kurulması için kullanılan kayıt

sistemlerinden aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)  Maliyet muhesebe sistemi

b)  Maliyet akışları

c)  Tek düzen muhasebe sistemi

d)  Tek düzen hesap planı

e)  Birleşik ve bağımsız muhasebe sistemi

 

137)  Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ana ve yardımcı üretim yerlerinde ambardan çekilen direkt maddeler 710 Direkt İlk Madde ve


Malzeme Giderleri hesabının borcuna

........................... hesabının alacağına

kaydedilir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)  151 Yarı Mamuller Üretim

b)  150 İlk Madde ve Malzeme

c)  157 Diğer Stoklar

d)  152 Mamüller

e)  153 Ticari Mallar

 

138)  Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet kartı içerisinde yer alan bilgilerden biri değildir?

a)  Genel yönetim giderleri

b) Direkt işçilik giderleri

c)  Birim maliyet

d) Sipariş numarası

e)  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

 

139)  Aşağıdaki hesaplardan hangisi üretim dışı maliyetlerin izlendiği hesaplar arasında yer almaz?

a)  780 Finansman Giderleri Hesabı

b)  750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

c)  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı

d)  770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

e)  760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

 

140)  I. Ticari işlemlerin usulüne uygun olarak kaydedilmesi

II. Mamullerin birim maliyetlerinin hesaplanması

III. İşletmenin borçlarına ait ödeme planlarının yapılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maliyet muhasebesinin amaçları arasında yer alır?

a)  Yalnız I

b)  I ve II

c)  I ve III

d)  I, II ve III

e)  Yalnız II

 

141)  Safha Maliyet Yöntemi'nde mamul maliyet hesaplama aşamalarının sonuncusu

aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Muhasebe Kayıtlarının Yapılması

b)  Mamul ve Yarı Mamul Maliyetinin Hesaplanması

c)  Maliyet Dengesinin Kurulması

d)  Değer Mamul Miktarının Hesaplanması

e)  Miktar Dengesinin Kurulması

 

142)  İşletmelerde üretilen mal veya hizmetlerin maliyetini hesaplamaya yarayan muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Yönetim muhasebesi


b)  Tarım muhasebesi

c)  Maliyet muhasebesi

d)  Şirketler muhasebesi

e)  Genel muhasebe

 

143)  Doğru bir maliyetleme yapabilmek için bütün maliyetler cinslerine ve mahiyetlerine göre direktham madde, direkt işçilik ve genel imalat maliyetleri gibi üretimle ilgili maliyetler, satış, yönetim ve finansman giderleri gibi dönem maliyetleri olarak ayrılmalıdır.

Tanımı yapılan maliyet muhasebesi ilkesi

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a)  Sosyal sorumluluk ilkesi

b)  Para ile ölçme ilkesi

c)  Maliyetleri ayırma ilkesi

d)  Direkt maliyet yükleme ilkesi

e)  Belgelere dayanma ilkesi

 

144)  Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminde kullanılan belgelerden biridir?

a)  Bilanço

b)  İşçi çalışma kartı

c)  Adisyon

d)  Müstahsil makbuzu

e)  Gider dağıtım fişi

 

145)  Direkt ham madde ve direkt işçilik giderleri

sipariş maliyet kartlarına fiilî olarak kaydedilirken

......................... giderleri tahmini olarak

kaydedilmektedir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)  finansman

b)  pazarlama satış ve dağıtım

c)  Ar-Ge

d)  genel üretim

e)  genel yönetim

 

146)  Aşağıdakilerden hangisi safha maliyet yönetimindeki ikinci safhadaki işlemlerden biri değildir?

a)  Birinci safhanın birim maliyetinin hesaplanması ve eklenmesi

b)  Miktar dengesinin kurulması

c)  Mamul ve yarı mamul maliyetinin hesaplanması

d)  değer mamul miktarının hesaplanması

e)  Birim değer mamul maliyetinin hesaplanması

 

147)  Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneneğinde yer almaz?

a)  700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı

b)  790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı

c)  770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı


d)  750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

e)  730 Genel Üretim Giderleri Hesabı

 

148)  Aşağıdakilerden hangisi “stoklara her yeni malzeme girişinde birim fiyatın yeniden belirlenmesi” gerektiğini öngören stok değerleme yöntemidir?

a)  İlk giren ilk çıkar (FIFO)

b)  Piyasa fiyatı

c)  Tartılı ortalama

d)  Son giren ilk çıkar (LIFO)

e)  Hareketli ortalama

 

149)  İlk alınan malzemenin öncelikle üretime gönderilmesi esasına dayanan maliyet değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)  SİLO

b)  FİLO

c)  FİFO

d)  ILO

e)  LİFO

 

150)  Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin sorumluluğunda değildir?

a)  Üretim bütçesini hazırlamak

b)  Birim maliyetleri belirlemek

c)  Giderlerin kontrolünü yapmak

d)  Ticari işlemlerin kaydını tutmak

e)  Stok maliyetlerini belirlemek

 

151)  Aşağıdakilerden hangisi işletme

fonksiyonlarına göre maliyetler arasında yer almaz?

a)  Finansman maliyeti

b)  Değişken maliyet

c)  Üretim maliyeti

d)  Ar-Ge maliyeti

e)  Pazarlama maliyeti

 

152)  Aşağıdakilerden hangisi primli ücret sistemleri arasında yer almaz?

a)  Halsey Sistemi