-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI Ünite 8 Hz. Peygamber ile İlgili Edebî Türler Soru-Cevap Etkinliği Soruları 18.Mayıs.2014.Pazar


İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI Ünite 8 Hz. Peygamber ile İlgili Edebî Türler
İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI Ünite 8 Soru-Cevap Etkinliği Soruları
Yağmur Karatepe ve Fatma Köymen ,18.Mayıs.2014.Pazar
1. Sözlükte birşeyi vasıflandırmak medhederek analtmak manalarına gelenHz.Peygamber için yazılmış medih şiirlerine ne denir?
a. Mi’raciyye
b. Medhiyye
c. Na’t
d. Hilye
e. Şemail
cvp: ccccccccccc

2.Kasideyi Bürde yi yazmak suretiyle Peygamberin affına mazhar olan şair kimdir?
---Kab bin Züheyr

3. Türk edebiyatında diğer türler içinde en bol ve yaygın olan na’t edebiyatımıza nezaman girmiştir?
a. XIı. y.y.dan itibaren
b. XI.y.y.dan itibaren
c.XIII.y.y.y.dan itibaren
cvp: bbbbbbbbbbb

4.Na’t lar divan ve mesnevilerde genellikle hangi bölümlerden sonra yer alır?
a. Tevhîd ve münâcât
b. Besmele
c. Salvele
d. Münâcât ve Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb
e. Tevhîd ve Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb
cvp: aaaaaaaaa

5. Türkedebiyatında ilk nat örneği hangi eserde görülür?
---Kutadgu Bilig

6. Çağatayedebiyatında nat şairi unvanına layık görülen şair kimdir?
---Ali Şir Nevai

7. Divanedebiyatında en çok tanınan natlar arasında yer alan Su Kasidesinin şairi kimdir?
a. Şeyh Galip
b. Nazım
c. Fuzuli
d. Nabi
cvp: cccccc

8. Dörthalife için yazılan na’t lara ………………………………….  denir?
---na’t-ı çehar yar-ı güzin

9. Bazışiir mecmualarının tamamıyla na’tlara hasredilmiş olmasına ne denir?
a. Nuut-ıevliya
b.Mecmua-i nuut
c. na’t-ıçehar yar-ı güzin
cvp: bbbbbbb

10. Nuut-ıevliya nedir?
---Veliler için yazılan na’t lara denir.

11. Na’tlardaşairler Hz. Peygamber’i överken aşağıdakilerden hangisine telmihte bulunmuşlardır?
a. Hz. Peygamber’in ailesine
b. Hz. Peygamber’in peygamber olmadan önceki hayatına
c. Hz. Peygamber’in elçi olduğuna
d. Hz. Peygamber’in üstünlüğünü ve bütün âlemin onunla ilgili olarak yaratıldığını anlatan âyet ve hadislere
cvp: ddddddd

12.Siyertürünün kaynakları nelerdir?
a. Kuran – sahabeden gelen rivayetler
b. Kuran -Hadis ilmi – megazi kitapları
c. Kuran -hadis ilmi - sahabeden gelen rivayetler - megazi kitapları
cvp: cccccccc

13. Türkedebiyatında bilinen en eski Türkçe siyer,……………………….’in 790’da Kahire de tamamladığı ve muhtemelen Mısır sultanı Berkuk’a takdim ettiği Tercüme-i Siyeri nebi adlı eserdir.
Yukarıdabahsedilen eser kime aittir?
a. LamiÇelebi
b.Nabi
c. Darir
d. Veysi
cvp: ccccccccc

14.  En önemli örneklerini Darîr, YazıcıoğluMehmed,  Altıparmak ve
Veysi’nin verdiği Peygamberimiz’le ilgili tür aşağıdakilerden hangisidir?
a. Na’t
b. Mi’raciyye
c. Muhammediyye
d. Siyer
e. Mevlid
cvp: dddddddd

15.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’le ilgili türlerden biri değildir?
a. Hicretnâme
b. Na’t-ı çehâr-yar-ı güzin
c. Regaibiyye
d. Mevlid
e. Hilye
cvp: bbbbbbbbb

16. .Yaygın görüşe göre ilk Türkçe mevlit metni hangisidir?
a. Erzurumlu Mustafa Darir’in yazdıgı Tercüme-i Siyer-i Nebi
b.Süleyman Çelebi nin 812 de kaleme aldığı Vesiletün-necat
cvp: bbbbbbbb

17. Hz.Peygamberin fiziki özelliklerini vasıflarını ve güzelliklerini anlatan edebi eserlere verilen isim ………………… dir.
Cvp: hilye

18.…………………………… ‘in Hilye adlı manzum eserini kaleme aldıktan sonra hilye türüeserler yaygınlaşmıştır.
a. Tirmizi
b. HafızOsman
c. Hakani Mehmed Bey
cvp: cccccccc

19. Hilyetürü eserlerde Hz. Peygamberin fiziki özelliklerinin yanı sıra ruhi portresiyle ilgili hususlara da yer verilmiştir. Bu tarzın en tanınmış örneği nedir?
a. Nahifi’nin Hilyatül envar’ı
b. Tirmizi’nineş-Şema’ilün-nebeviyye’si
c. HakaniMehmed Bey’in Hilye’si
cvp: aaaaaa

20. NayiOsman Dede’nin XVIII .yy’da mirac kandillerinde okunmak üzere bestelediği eserinin adı?
a. Tahkik-i miracı Resul
b.Vesiletün necat
c. Mi’racü’n-nebi aleyhisselam
d.Garibname
cvp: ccccc

21. Anadolusahasındaki ilk müstakil miraciyye kimin tarafından yazılmıştır?
15.yy ın başında Ahmedi tarafından yazılmıştır.

22.Türk-İslam edebiyatında en tanınmış miraciye kim tarafından kaleme alınmıştır?
Ganizade Nadiri

23. Kısaca“erbaîn” adıyla da anılan Peygamberimiz’le ilgili tür aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Mevlid
b. Mu’cizât-ı nebî
c. Kırk hadis
d. Esmâ-i hüsnâ
e. Münâcât
cvp: cccccccc

24. Kırkhadis türü eserlerin muhtevası hakkında bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Kutsihadislerden seçilenler
b. 100 rakamına dayanarak tertip edilenler
c.Senetleri sahih hadislerden seçilenler
d.Noktasız harflerden seçilenler
e.Ezberlenmesi kolay ve kısa hadislerden seçilenler
cvp:bbbbbb     ( 40 rakamına dayanarak tertipedilenler ) olması gerekirdi.

25.Kıt’alar halinde yazılan cihl hadis tercümelerinin en ünlüsü ……………………….. ‘nineseridir.
a. Hazini
b. HakaniMehmed Bey
c. MustafaAli
d.Abdurrahman Cami
cvp: dddddddd

26. Kırkhadis türünün yazılma sebeplerinden biri değildir?
a. Hz.Peygamberin ”Ümmetimin içinde din emirlerine dair kırk hadis ezberleyeni AllahuTeala fakihler ve alimler zümresinde haşreder.”hadisi.
b.Hocasının veya dostlarının arzusu üzerine
c.Hastalıklardan kurtulmak ve şifa bulmak ümidiyle
d. Kırkhadis yazanların geleneğine dahil olmak
e. Şöhret olmak
cvp: eeeeee

27. KırkHadis türünde yazılan ilk türkçe eser ?
---14. yy’da Mahmud b. Ali’nin Nehcül-Feradis i

28.Aşagıdakilerden hangisi kırk hadis türünde eserler yazan önemli isimlerden birideğildir?
 a. Ali Şir Nevai
 b. Bursalı İsmail Hakkı
 c. Ankaralı İsmail Rüsuhi
 d. Süleyman Çelebi
e. Köstendilli Şeyhi
cvp: dddddddd

29. KırkHadis türünde edebi anlamda en fazla manzum eser yazılan dil hangisidir?
---Türkçe

30. RegaibKandilinde okunmak üzere yazılıp bestelenmiş manzumelere verilen isim nedir?
--- Regaibiyye

31.Aşağıdakilerden hangisi regaibiyye örneklerinden biri değildir?
a. Lamii Çelebi’nin Tercemei Şevahidi Nübüvve’si
b.Selahaddin Uşaki’ye atfedilen Matlaul fecr
c. Edirne müftüsü Fevzi Efendi’ye ait Envarul kevakib fi leyleti’r-Regaib
cvp: aaaaaa

32. -Başlıbaşına Hz Peygamberin mucizelerinin anlatıldığı eserlere ne denir?
--- Mucizat-ı Nebi

33.Mucizat-ı Nebi örneklerinden biri değildir?
a. Güvercin Hikayesi
b.Kesikbaş Destanı
c. Bozkurt Destanı
d.İzettoğlu’nunTavus Destanı
e.Sadreddin’in Geyik Hikayesi
cvp: cccccccc

34.Hz.Peygamberin isimleri hakkında yazılan eserlere ne denir?
--- Esma-i Nebi

35. .HasibEfendi nin Delal-i Hayrat ı hangi tür esere örnektir?
---Esma-i Nebi

36.Hz.Peygamberin hicretini konu alan eserlere ne denir?
---Hicret-Name

37.Süleyman Nahifi’nin - Hicreti’n-Nebi’si hangi türe örnektir?
---Hicret-name

38. Yalnızca nat'lardan oluşan divanlar kaçıncı yüzyıldan itibaren tertip edimeye başlanmıştır?
a. X.
b. XI.
c. XVI.
d. XVII
e. XX
cvp: dddddd


Alıntıdır: https://www.facebook.com/groups/592174200865615/625777357505299/den alınmıştır, Yağmur Karatepe ve Fatma Köymen Hocalarımızdan ve hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun, Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah J
Yorum Gönder

Yorum Gönder