-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Maliyet Yönetimi 1-2-3-4 Ünite Ders Özeti

Aöf Destek, Maliyet Yönetimi, Aöf Ders Özetleri, maliyet yönetimi ders özetleri, maliyet yönetimi özet, aöf maliyet, maliyet yönetimi kitabı özet, Aöf kitap özetleri, 2015 Maliyet yönetimi ders özeti


Merhaba Arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Maliyet dersi özetlerini sizlerle paylaşıyorum. Sizler tabiki bu özetlerle kalmayıp kitaplardan mümkün derece çalışın. Çok yoğun yada çalışamayan arkadaşlar içindir. Sizinde elinizde ders özeti varsa iletişim kısmından bize gönderin paylaşalım. Bilgi paylaştıkça artar.
MALİYET YÖNETİMİ 1
Maliyet muhasebesi tarihî maliyet
maliyet yönetimi 1-maliyetlerin planlanması, 2-yönetimi, 3-düşürülmesine odaklanır.
Üretim ve hizmet endüstrileri sınırlı özellikleri olan nispeten az çeşitliliğe sahip seri üretimden müşteri tatminine önem veren esnek üretime dönüşmüştür
Maliyet Yönetiminin Evrimi
“1. Evre”: 1900 - 1920 maliyet bilgileri fazla önemsenmemektedir. finansal sistemle bütünlük ancak fiziksel stok sayımları ile sağlanabilmekte ve kontrol de bunun ötesine geçememektedir.
2. Evre”: 1920 - 1960 Henry Ford “seri üretimle” (KONTROL SÜREÇLERİ)
3. Evre 1960-1980 Bütünleşik Bilgi Sistemleri
4. Evre”: 1980’lerden top yekün başarı Maliyet Yönetimi Sistemleri
Maliyet Yönetim Maliyet yönetimi bilgi sisteminin işlevlerini;
1-stratejik yönetim,
2-planlama ve karar alma,
3-yönetim ve faaliyet kontrolü
4- finansal tabloların hazırlanması
• “Planlama ve Karar Alma”: Fiyatlama, tedarik, üretim planlaması gibi yinelenen kararlar için bilgi üretmek, satın alma ya da kiralama kararları gibi sık verilmeyen ancak etkileri uzun dönemli olarak ortaya çıkan kararlar için maliyet yönetimi bilgisine gereksinim duyulmaktadır.
Muhasebe Bilgi Sistemi”,
1-“Finansal Muhasebe Bilgi Sistemi”
2-“Maliyet Yönetimi Bilgi Sistemi (1- “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Bilgi Sistemi” 2-Faaliyet Kontrol Sistemi
İşletmenin çevresindeki bu dış bilgi kullanıcıları,
1-hisse senedi almak ya da satmak,
2-vergi matrahını belirlemek,
3-kredi vermek, tahvil çıkarmak
4- mevzuatla ilgili diğer kararların alınmasında finansal bilgilere gereksinim duymaktadırlar
GERİ BİLDİRİM : gerçekte bir planı uygulamak için atılan adımları değerlendirmek ve düzeltmek
Yöneticiler rekabet üstünlüğü sağlamak ve bunu sürdürebilmek amacıyla
1-zaman temelli performans 2-kalite 3verimliliği geliştirme
Bilgi Teknolojisindeki Gelişmeler.
1-​ bütünleşik bilgisayar uygulamaları
2-​ Kişisel Bilgisayarların , “Çevrim içi Analitik Programları ” ve “Karar Destek Sistemleri
3-​ Elektronik Ticaret-e-ticaret
“Kurumsal Kaynak Planlaması bir işletmenin bütün işlevlerini bütünleştiren ve işletmenin herhangi bir işlevsel alanından diğerlerine gerçek zamanlı olarak ulaşarak bilgi ve erişim sağlayan merkezî bir veri tabanı.
PC, işletmenin bilgi sistemine bağlantıyı sağlayan iletişim aracı olarak hizmet sunmaktadır. .
ABC yazılımı, çevrim içi analitik yazılım olarak sınıflandırılır.
ABC yazılımı; maliyet tahmini, ürün fiyatlandırma, planlama ve bütçeleme gibi uygulamaları kolaylaştırmak amacıyla, genellikle DSS yazılımı ve diğer OLAP yazılımları ile ara yüzler oluşturmaktadır.
OLAP uygulamaları bir işletmenin temel bilgi sisteminden bağımsız olarak çalışmaktadır
E-Ticaret, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülen bir iş yapma biçimidir.
Örnek , elektronik veri değişimi ve bar kodlama
Elektronik Veri Değişimi telefon hatlarını kullanarak bilgisayarlar arasında belge değişimini içermektedir ve yaygın olaraksatın alma ve dağıtım gibi faaliyetlerde kullanılır..
Tedarik zinciri , ham madde alımından üretim, depolama, dağıtım, toptancılık ve perakendeciliğe kadar mamul ve hizmetlerin yönetilmesi olarak ifade edilebilir.
Üretim maliyetleme sistemleri etkilenenler
1-kontrol sistemleri,
2-maliyet dağıtımı,
3-stok yönetimi,
4-maliyet yapısı,
5- sermaye bütçelemesi,
6-değişken maliyetleme
Maliyet yönetimini etkileyen faktörler
1-bilgi teknolojisindeki gelişmeler
2-üretim çevresindeki gelişmeler
3-kısıtlar teorisi
4-tam zamanda üretim
5-bilgisayarla bütünleşik üretim
6-müşteri odaklılık
7-yeni ürün geliştirme
8-toplam kalite yönetimi
9-zaman
10-etkinlik
Kısıtlar Teorisi üretim ve üretim dışı faaliyetleri sürekli iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş ve kullanılan bir yöntemdir. .
• Bilgisayar Destekli tasarım Mamullerin tasarımı
• Bilgisayar Destekli Mühendislik tasarımları test etmek
• Bilgisayar Destekli Üretim Mamuller bilgisayar kontrollü robotlar ve makineleri kullanan sistemi kullanılarak üretilmektedir.
Esnek üretim sistemleri, bir ana bilgisayar kontrolünde robotlar ve diğer otomatik ekipmanlar kullanılarak, bir mamul grubunu baştan sona üretebilmektedir. .
“Hedef Maliyetleme ürün yaşam seyrince ürün tasarımlarının toplam maliyet etkisini değerlendirmek için yöneticileri teşvik etmekte ve aynı zamanda maliyetleri azaltmada tasarım değişikliklerine yön vermektedir.
“Faaliyet Temelli Yönetim yeni ürün geliştirme sürecindeki faaliyetleri tanımlar ve onların maliyetlerini değerlendirir. .
Firmalar, ürün ve süreçleri yeniden tasarlayarak, kayıpları elimine ederek ve değer katmayan faaliyetleri elimine ederek, pazar süresini düşürebilirler.
başarı ölçütleri; 1-finansal,2-müşteri, 3-iç işletme süreci,4- öğrenme ve gelişme boyutları
Günümüzün çağdaş işletmeleri için sistem yaklaşımı,
“ilişkisel Veri Tabanı Esaslı Muhasebe Bilgi Sistemi” yaklaşımıdır.
Teknik personel kadrolarındaki yöneticiler, üretimi etkileyen kararları alan ve politikaları belirleyen kişilerdir.
1-Planlama
2-Kontrol Planlanan (bütçelenen) veriler ile fiilî verilerin karşılaştırılmasıyla geri bildirim sağlayan muhasebe raporlarınaperformans raporları” denir.
3-Sürekli Gelişme müşterilere değer teslimatında devamlı iyileştirme arayışı olarak tanımlanmaktadır.
sürekli gelişme; kayıpları azaltarak, kaliteyi arttırarak ve maliyetleri düşürerek genel etkinliği ve verimliliği artırma yöntemlerinin araştırılması anlamına gelir.
4-Karar Alma..
Muhasebeciler, yöneticiler, mühendisler ve hekimler gibi meslek mensupları için etik davranış ilkeleri; 1-objektiflik
2-tam açıklama
3-gizlilik
4-gerekli özen
5-çıkar çatışmasından kaçınma
Yönetim Muhasebecileri için Etik Davranış Standartları
I- Yetkinlik
II- Gizlilik
III-Bütünlük
IV-Objektiflik
V-Etik çatışmanın çözümü.
Yönetim muhasebecileri için mesleklerini icra etmede kullandıkları çeşitli belgeler
mevcuttur. Bu belgelerden üçü; 
1-Yönetim Muhasebesi Sertifikası
2- “Kamu Muhasebesi Sertifikası
3-“iç Denetim Sertifikası
Sınav dört ana başlıktaki konulardan oluşmaktadır.
1- “ekonomi, finans ve yönetim”,
2-finansal muhasebe ve raporlama”,
3-“yönetsel raporlama, analiz ve davranış bilimleri”,
4-karar analizi ve bilgi sistemleridir. . .

ÜNİTE 2 MALiYET
Geçerli faaliyet alanı içinde maliyet davranışlarının değişmediği bir faaliyet alanı
1-değişken maliyetler Faaliyet hacminin artışına ve azalışına bağlı olarak artan ve azalan
Değişken Maliyet faaliyet hacmi arttığında artar ve faaliyet hacmi sıfır olduğunda sıfır olurlar
Değişken maliyetlere ilişkin örnekler
1-direkt hammadde, 2-direkt işçilik, 3-işletme malzemeleri, 4-satış elemanı komisyonları
2-Sabit maliyetlere örnek 1-emlak vergileri, 2-amortismanlar, 3-sigorta giderleri, 4-kiralar
1-Yönetilemeyen Sabit Maliyetler, (Yapısal Maliyetler) tesislere, araç-gereçlere yapılan yatırımlar ve işletmenin temel organizasyon yapısı ile ilgili sabit maliyetlerdir.
yönetilemeyen sabit maliyetlere örnek
1-Sabit kıymetlerin amortismanları, 2-bina vergileri, 3-sigorta, 4-yöneticiler ve üretim personelinin maaşları..
3-Karma maliyetlere örnek ;(yarı değişken)
1-bakım onarım maliyetleri 2- enerji maliyetleri verilebilir.
4-Yarı sabit maliyet Kademeli) belirli aralıklarla ani değişiklikler gösteren ve kendine özgü geçerli alan içinde sabit maliyet davranışı gösteren yarı sabit maliyet türleri de vardır
Maliyet davranışının matematiksel fonksiyon olarak ifade edilmesinde
1-Sezgiye dayalı yöntemler konuyla ilgili tecrübe, düşünce, deneyim vb. kullanılırken,
2-sayısal verilere dayalı yöntemler konuyla ilgili geçmişe yönelik veriler kullanılır.
1-Endüstri Mühendisliği Yöntemi Üretilen ürünlerle ilgili teknik resimler, hareket zaman etütleri vb. çalışmalara dayalıolarak maliyet davranışlarının belirlenip gelecek dönemler için beklenen maliyetlerin hesaplandığı bir yöntemdir.
Regresyon, bağımlı ve bağımsız değişken (ya da değişkenler) arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak objektif bir şekilde ifade ederken
korelasyon bu ilişkinin derecesini ve yönünü belirleyen istatiksel bir yöntemdir.
Regresyon analizinde temel felsefe, gözlemlenen noktaların oluşturulan regresyon doğrusuna olan uzaklıklarının karelerinin toplamının minimum olduğu doğru denklemini veren (a) ve (b) değerlerinin objektif olarak saptanmasıdır.
Regresyon analizi; 1- doğrusallık, 2- normallik, 3-bağımsızlık 4- sabit değişim
Tahminin Standart Hatası Gözlem noktalarının regresyon doğrusundan farklarının karelerinin ortalaması şeklinde ifade edebileceğimiz standart hata, hesapladığımız (a) ve («) değerlerine dayalı oluşturduğumuz toplam maliyet denkleminin doğruluk derecesini vermektedir.

Ünite 3 MALiYET
işletmelerin kâr fonksiyonunun sonucunu etkileyen temel faktörler;
1-Ürünlerin Fiyatları,
2- Faaliyet Düzeyi (ya da satış hacmi),
3-Birim Değişken Maliyetler,
4-Toplam Sabit Maliyetler
5- Ürün Satış Karışımı
Maliyet - Hacim - Kâr Analizlerinin Kullanıldığı Yerler
1-üretim kararları,
2- fiyatların saptanması,
3-dağıtım kanallarının belirlenmesi,
4-üretmek ya da satın almak kararı,
5-alternatif üretim yöntemleri arasında seçim
6- sermaye yatırım kararlarını kapsayan pek çok yönetim kararlarında kullanılabilir.
MHK ilişkilerinin analizinde söz konusu ilişkilerin daha ayrıntılı olarak anlaşılmasına
1- hedeflenen net kâr analizi,
2-güvenlik payı,
3-maliyet yapısı
4-faaliyet kaldıracı
Farklara dayanan analiz : yeni bir davranış şeklinin uygulanması halinde sadece bu davranış şekliyle değişen maliyet yada gelir rakamlarının göz önüne alınması
Güvenlik payı bütçelenen (ya da fiili) satışların başa baş noktasındaki satışları aşan kısmı olarak tanımlanabilir.. .
Bir işletmede sabit maliyetlere fazlaca yatırım yapılarak az işgücüyle üretim yapılıyorsa bu işletme sermaye yoğun işletme olarak adlandırılır
Faaliyet Kaldıracı Satışların verilen bir düzeyinde satış hacmindeki yüzde olarak bir değişmenin kârları nasıl etkileyeceğinin bir ölçüsü olarak Faaliyet Kaldıracı Derecesi kullanılır.
Denklemin paydası, üretilen ya da satılan ürünlerin katkı paylarının, sabit mamul karışım oranlarıyla çarpımları toplamından oluşmaktadır.

Ünite 4 MALiYET
Bütçe; bir işletmede yürütülen günlük faaliyetlerin uzun dönemli stratejiler ile eş güdümünü sağlayan, kısa dönemli finansal, sayısal ve resmî planlardır.
Bütçeleme; işletmenin müşterilerini tatmin etmek ve pazarda başarılı olmak için ne yapmaları gerektiğinin planlanması ve kontrol edilmesi amacıyla yoğun olarak kullanılan bir muhasebe aracıdır.
Bütçeler, bütçe döneminden önceki bir zamandaki çevre koşulları dikkate alınarak hazırlanır.
Performans değerlemesi, yöneticinin fiilî performansı ile yöneticinin fiilen faaliyet gösterdiği çevre koşullarını yansıtacak şekilde düzeltilen bütçeler karşılaştırma sonuçlarına dayandırılmalıdır.
BÜTÇE SÜRECİ : 1-bütçenin temel taşları 2-nakit bütçesi 3-proforma gelir tablosu ve bilanço
• ilkelerin Belirlenmesi:
• ilk Teklif:
• Birleştirme ve Gözden Geçirme:.
• Görüşmeler ve Düzeltmeler
• Ayrıntılı Plan Teklifi:
• Onay ve Uygulama:. ..
Üretim Bütçesi Üretilmesi gereken ürün miktarının hesaplanabilmesi için; bütçelenen satış miktarı
ile dönem sonu satış miktarı toplanarak bulunan sonuçtan, dönem başı stok miktarı çıkarılacaktır.
Satış bütçesi düzenlendikten sonra, gelecek bütçe döneminde üretilmesi gereken ürün miktarlarını belirlemek ve üretimi organize etmek için üretim bütçesi hazırlanır.
Üretim bütçesi sadece miktar olarak düzenlenir. ..
1- Nakit girişleri bölümü En önemli nakit girişi kaynağı, satışlardan yapılan tahsilatlardır
2- Nakit çıkışları bölümü
3- Nakit fazlası veya açığı bölümü
4-Finansman bölümü
Yorum Gönder

Yorum Gönder